Начало
НачалоМедицински стандарти
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАПОВЕД № PД 09-93 София 06.04.2007г. на основание чл.5, ал.1, т.3 от Закона за здравето и чл.5, т.6 от Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването О П Р Е Д Е Л Я М: Национални консултанти към Министерство на здравеопазването по основни и профилни сп ...
 
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ1. ВЪВЕДЕНИЕ 52. Стандарти за устройство на помещения, в които се извършват хирургични дейности. Стандарти за структура на болнично звено за оказване на хирургическа помощ 102.1. Хирургичен кабинет в амбулатория за специализирана медицинска помощ. 102. 2. Хирургическо ...
 
НАРЕДБА № 15 ОТ 13 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.75 от 26 Август 2003г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Гръдна хирургия" съгласно приложението.(2 ...
 
в сила от 13.04.2007
 
НАРЕДБА № 10 ОТ 10 МАЙ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбн. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Клинична лаборатория" съгласно приложението ...
 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (Обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 от 1998 г., бр. 153 от 1998 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева, бр. 20 от 1999 г., бр. 62 от 1999 г., бр. 65 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 69 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 110 от 1999 г ...
 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., и ...
 
НАРЕДБА № 11 от 18.04.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 37 от 29.04.2005 г. Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" ...
 
Отменен с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., в сила от 13.04.2007 г. Разпоредбата на чл. 10, ал. 2 се прилага за срок до една година от деня на влизане
 
НАРЕДБА № 18 ОТ 6 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., попр. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Клини ...
 
1 | 2 | 3 | 4 |    следваща ›   последна »  
   
Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator