Начало
НачалоМедицински стандартиЗакониЗакон эа съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
Закон эа съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


Обн., ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, условията за упражняване на професиите им, както и за поддържането на професионалния им регистър.
Чл. 2. (1) Съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти по смисъла на този закон е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
(2) Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е юридическо лице със седалище София.
(3) Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи упражнява своята дейност по места чрез регионални колегии.
Чл. 3. (1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си, членуват в БАПЗГ.
(2) Членството на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, които не упражняват професията си, е доброволно.
Чл. 4. Медицинска сестра, акушерка или асоцииран медицински специалист може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава втора и е вписан в регистъра на регионалната колегия на БАПЗГ, на територията на която упражнява дейността си.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ,
АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Чл. 5. (1) Упражняването на професиите "медицинска сестра" и "акушерка" се осъществява от лица, които са завършили висши медицински училища и притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "специалист", удостоверение за правоспособност, издадено по реда на Закона за здравето, и са вписани в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1.
(2) При упражняване на професията си медицинската сестра осъществява диагностика на нуждите, промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в съответствие с професионалните й компетенции, определени с наредбата по чл. 7.
(3) При упражняване на професията си акушерката осъществява диагностика на нуждите, промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в областта на акушерската дейност на бременни жени, гинекологично болни, родилки и новородени деца в съответствие с професионалните й компетенции, определени с наредбата по чл. 7.
Чл. 6. (1) Асоциираните медицински специалисти са лица, които притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "специалист", удостоверение за правоспособност, издадено по реда на Закона за здравето, или със свидетелство за професионална квалификация, издадено по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Асоциираните медицински специалисти осъществяват здравни грижи, профилактика, рехабилитация и здравна промоция в съответствие с професионалните им компетенции, определени с наредбата по чл. 7.
Чл. 7. (1) Професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, след съгласуване с БАПЗГ.
(2) В наредбата по ал. 1 се определят изискванията за упражняването на професиите и за придобиването на професионалните степени от медицинските сестри и акушерките в съответствие с нивото на професионалната им квалификация и трудов стаж.
Глава трета
ФУНКЦИИ
Чл. 8. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
2. създава и води национален и регионални професионални регистри на членовете си;
3. определя условията и реда за вписване в регистрите по т. 2 на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и правилата за издаването на сертификат за квалификация по професията;
4. приема Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и упражнява контрол по спазването му;
5. приема Правила за добра практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;
6. налага санкциите, предвидени в този закон;
7. организира, координира и регистрира продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;
8. участва със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването;
9. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
10. осъществява сътрудничество с други органи, организации и институции в страната и чужбина;
11. подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно устава на организацията;
12. извършва други дейности, предвидени в устава й.
Глава четвърта
УСТРОЙСТВО
Раздел I
Органи на национално равнище
Чл. 9. Органите на БАПЗГ на национално равнище са:
1. конгрес;
2. национален съвет;
3. управителен съвет;
4. контролна комисия;
5. комисия по професионална етика;
6. Национален съвет по качество.
Чл. 10. (1) Конгресът на БАПЗГ се състои от представители на регионалните колегии.
(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 75 членове. Условията и редът за избора им се определят в устава на организацията.
(3) Органът по ал. 1 се свиква на редовно заседание веднъж на три години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БАПЗГ.
Чл. 11. (1) Конгресът на БАПЗГ:
1. приема, допълва и изменя устава на БАПЗГ;
2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и осъществява контрола по спазването му;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет, контролната комисия, комисията по професионална етика на БАПЗГ по ред, определен в устава;
4. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по професионална етика;
5. приема, допълва и изменя правила за издаване на сертификат за квалификация по професиите, включени в организацията по чл. 2, ал. 1;
6. избира и освобождава председателя и заместник-председателите в Националния съвет по качество, както и представителя на съсловната организация във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването;
7. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по професионална етика и на Националния съвет по качество;
8. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално и регионално равнище;
9. приема правилата за набиране и разходване на средствата на БАПЗГ;
10. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на БАПЗГ.
(2) Изискванията за избор на председателите и заместник-председателите на органите по чл. 9 се определят от конгреса на БАПЗГ.
Чл. 12. (1) Конгресът на БАПЗГ се смята за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители.
(2) Конгресът на БАПЗГ приема устава и кодексите за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети от делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.

Чл. 13. (1) Националният съвет се състои от членовете на управителния съвет и председателите на регионалните колегии, на контролната комисия, на комисията по професионална етика и Националния съвет по качество на БАПЗГ.
(2) Председателят на Националния съвет е председател на управителния съвет на БАПЗГ.
(3) Националният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с възложените функции на съсловната организация.
(4) Националният съвет се свиква на заседание по предложение на петима от членовете му не по-малко от един път годишно.
(5) Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство.
Чл. 14. Управителният съвет на БАПЗГ се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник- председателите и на членовете се определя с устава на организацията.
Чл. 15. Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
Чл. 16. Управителният съвет на БАПЗГ:
1. свиква конгрес;
2. управлява имуществото на организацията;
3. води, поддържа и актуализира годишно националния регистър по чл. 8, т. 2;
4. осигурява ползване на данните от националния регистър за целите, определени в закона;
5. ръководи дейността на БАПЗГ по изпълнението на нейните функции;
6. работи съвместно и подпомага дейността на Националния съвет по качество.
Чл. 17. (1) Председателят на управителния съвет на БАПЗГ организира и ръководи работата му и го представлява.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
(3) Главният секретар на управителния съвет:
1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;
2. организира заседанията на управителния съвет;
3. организира техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет;
4. осъществява взаимодействие с регионалните колегии.
Чл. 18. (1) Контролната комисия на БАПЗГ се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.
(2) Комисията по ал. 1:
1. контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение;
2. разглежда докладите по чл. 31, ал. 3, т. 3 и се произнася по тях;
3. представя пред конгреса на БАПЗГ отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят и членовете й могат да присъстват на заседанията на управителния съвет.
Чл. 19. (1) Комисията по професионална етика на БАПЗГ се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.
(2) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми, възникнали при упражняването на професиите.
Чл. 20. Националният съвет по качество:
1. участва в изработването на наредбата по чл. 7 и предлага на министъра на здравеопазването критерии за професионалните степени на медицинските сестри и акушерките в съответствие с професионалната им квалификация и трудов стаж;
2. издава сертификати за квалификация по професията в съответствие с нормативно определените изисквания и правилата по чл. 8, т. 3;
3. изработва правила за добра практика за упражняване на професията от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
4. ползва националния регистър, информационната система по този закон и достъпа до личните данни и защитата им.
Чл. 21. (1) Националният съвет по качество се състои от 13 членове, в това число председател и трима заместник-председатели, които се избират при условия и по ред, определени в устава на БАПЗГ.
(2) В състава на Националния съвет по качество се включват:
1. шестима членове - от квотата на представителите на професията "медицинска сестра" и с минимум три години стаж по специалността;
2. четирима членове - от квотата на представителите на професията "акушерка";

3. трима членове - от квотата на асоциираните медицински специалисти.
(3) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество са лица, които имат придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование "магистър" или "бакалавър" по професионални направления "здравни грижи" или "обществено здраве".
(4) Заместник-председателите на Националния съвет по качество са трима, които се избират по един от съответните представители на професиите, включени в организацията по чл. 2, ал. 1.
(5) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество се избират от конгреса на БАПЗГ с мандат три години, но за не повече от два мандата.
(6) При необходимост Националният съвет по качество привлича външни експерти при решаване на конкретен проблем. Председателят на Националния съвет по качество изпраща покана до външните експерти.
Чл. 22. (1) Националният съвет по качество заседава най-малко веднъж месечно, като заседанията се свикват от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателите.
(2) Заседанията на Националния съвет по качество са редовни, ако присъстват най-малко половината от членовете му, като задължително има представители от всички квоти.
(3) Членовете на Националния съвет по качество се уведомяват писмено за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко три дни преди провеждането му.
(4) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство.
(5) Националният съвет по качество приема правила за организацията на дейността си.
Раздел II
Регионални органи. Регионална колегия на Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи
Чл. 23. (1) Регионалните колегии на БАПЗГ са териториални органи на организацията със седалища и териториален обхват съгласно приложението.
(2) Регионалната колегия се състои от вписаните в регистъра й медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.
Чл. 24. Органите на регионалната колегия на БАПЗГ са:
1. общо събрание;
2. управителен съвет;
3. контролна комисия;
4. комисия по професионална етика.
Чл. 25. (1) Общото събрание на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 20 членове за всяка регионална колегия. Условията и редът за избор на делегати на общото събрание на регионалните колегии на асоциацията се определят в нейния устав.
(2) Управителният съвет на регионалната колегия на БАПЗГ свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат веднъж на три години. Редът на свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БАПЗГ.
Чл. 26. (1) Общото събрание на регионалната колегия на БАПЗГ:
1. приема правила, програми и планове за работа на органите на регионалната колегия;
2. определя размера на средствата за осигуряване на дейността на регионалната колегия;
3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по професионална етика на регионалната колегия и определя мандата им;
4. избира делегати за конгреса на БАПЗГ;
5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на регионалната колегия и взема решение по тях;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на регионалната колегия;
7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на регионалната колегия, съгласно действащото законодателство и устава на БАПЗГ.
(2) Правилата, програмите и плановете по ал. 1, т. 1 се приемат в съответствие с устава на БАПЗГ.
Чл. 27. (1) Общото събрание на регионалната колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.
Чл. 28. (1) Управителният съвет на регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в правилата за дейността му.
(2) Управителните съвети на регионалните колегии се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания - при необходимост.
Чл. 29. Управителният съвет на регионалната колегия на БАПЗГ:
1. ръководи работата на регионалната колегия в съответствие с решенията на общото събрание;
2. води и поддържа регистъра на регионалната колегия по чл. 8, т. 2;
3. осигурява ползването на данните в регистъра за целите на този закон и защитата им от неправомерен достъп;
4. изпраща списък на своите членове на управителния съвет на БАПЗГ, като го актуализира ежемесечно;
5. управлява имуществото на регионалната колегия;
6. свиква общото събрание на регионалната колегия;
7. осигурява защита на професионалните права и достойнството на членовете на регионалната колегия;
8. вписва в регистъра на регионалната колегия наложените на членовете й наказания по този закон;
9. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.
Чл. 30. (1) Председателят на управителния съвет на регионалната колегия на БАПЗГ организира и ръководи работата му и я представлява.
(2) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.
(3) Секретарят:
1. организира дейността по изпълнение на решенията на управителния съвет;
2. организира и осигурява административно-технически цялостната дейност на управителния съвет.
Чл. 31. (1) Контролната комисия на регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател и членове.
(2) Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на регионалните комисии по ал. 1 се определят с решения на общото събрание и правилата за организация на дейността на регионалните колегии.
(3) Комисията по ал. 1:
1. контролира законосъобразността на взетите от регионалните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;
2. представя пред общото събрание на регионалната колегия на БАПЗГ отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет;
3. при констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в управителния съвет на БАПЗГ, или свиква общо събрание на регионалната колегия.
(4) Председателят и членовете на комисията по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на регионалната колегия на БАПЗГ.
Чл. 32. (1) Комисията по професионална етика на регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя от общото събрание.
(2) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от правилата за организация на дейността й и от Кодекса на професионалната етика по чл. 8, т. 4.
(3) Комисията по ал. 1:
1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси и правила, свързани с упражняването на професията;
2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;
3. издава актовете за установяване на нарушенията по чл. 40;
4. осъществява други функции, възложени от общото събрание на съответните регионални колегии.
(4) Заличаването от регистъра на колегията става само след решение на Националната комисия по етика.
Чл. 33. Заседанията на комисията по професионална етика и на контролната комисия на регионалната колегия на БАПЗГ са закрити.
Чл. 34. (1) За членове на управителен съвет, на контролна комисия и на комисия по професионална етика на БАПЗГ и в органите на регионалните им колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:
1. управителен съвет на БАПЗГ;
2. управителен съвет на регионалната колегия на БАПЗГ;
3. контролна комисия;
4. комисия по професионална етика.
Глава пета
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Раздел I
Членство
Чл. 35. (1) Членството в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи възниква с вписването в регистъра на регионалната колегия на територията, на която лицата по чл. 4 осъществяват дейността си.
(2) Вписването се извършва след подаване на заявление по образец в колегията по ал. 1. В заявлението се посочват трите имена, единният граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен, диплома за специалност, удостоверение за квалификация.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: диплома за придобито висше образование; удостоверение за правоспособност, издадено по реда на Закона за здравето; диплома за специалности или за научна степен и звание - при наличие на такава; документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето; справка от регистъра по чл. 185 от Закона за здравето за обстоятелствата по чл. 191 и 193 от Закона за здравето; извлечение от регистъра за наложено наказание - при подновяване на членството; разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната и удостоверение за правоспособност - за чужденци; медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост в срок на валидност.
Чл. 36. (1) Управителният съвет на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проверява дали са налице изискванията по този закон и по глава седма от Закона за здравето за вписване на лицата, упражняващи професиите по чл. 1 в регистъра на колегията.
(2) Ако лицата отговарят на изискванията по ал. 1, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл. 35, ал. 2 и 3.
(3) Управителният съвет на регионалната колегия на БАПЗГ изпраща заявленията до управителния съвет на БАПЗГ за вписване в националния регистър. В срок до един месец управителният съвет на БАПЗГ издава членска карта на лицето по образец, утвърден от националния съвет.
(4) Отказ за вписване в регистъра на регионалната колегия на БАПЗГ се прави при:
1. непредставяне на документите по чл. 35, ал. 2 и 3;
2. при заличаване на лицето от регистъра на друга регионална колегия - за срока на наказанието.
(5) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред управителния съвет на БАПЗГ, който се произнася с решение в едномесечен срок.
(6) Решенията на управителния съвет на БАПЗГ подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
Чл. 37. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
2. адрес по местоживеене и месторабота;
3. висше медицинско образование - номер, дата и място на издаване на дипломата;
4. специалност - номер, дата и място на издаване на дипломата;
5. научната степен, научното звание - номер, дата и място на дипломата, съответно протокола;
6. наложените наказания по реда на този закон;
7. удостоверение за правоспособност;
8. други валидни документи, удостоверяващи придобитата квалификация;
9. други обстоятелства, определени от националния съвет.
(2) Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 и 7.
(3) Всички вписани обстоятелства и промени в регистъра регионалната колегия изпраща на националния регистър на електронен и хартиен носител в срок до 10 дни.
(4) Националният и регионалните регистри са за служебно ползване и при ползването им се спазват изискванията на този закон и на Закона за защита на личните данни.
Раздел II
Права и задължения
Чл. 38. Членовете на БАПЗГ имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в органите на БАПЗГ и на регионалните колегии;
2. да се ползват от закрилата на асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията;
3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена работоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт, съгласно устава;
4. да бъдат информирани за дейността на БАПЗГ;
5. да търсят съдействието на БАПЗГ за професионалното си усъвършенстване;
6. на достъп до обстоятелствата, вписани в регистъра.
Чл. 39. Членовете на БАПЗГ са длъжни да:
1. упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и в рамките на своите компетенции;
2. прилагат правилата за добра медицинска практика;
3. спазват устава;
4. уведомяват управителния съвет на регионалната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията.
Глава шеста
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Чл. 40. Членовете на БАПЗГ носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:
1. неспазване на правилата, предвидени в Кодекса за професионална етика;
2. неспазване на правилата за добра медицинска практика.
Чл. 41. За нарушения по чл. 40 на членовете на БАПЗГ могат да бъдат налагани следните наказания:
1. порицание;
2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;
3. заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години.
Чл. 42. Комисиите по професионална етика на регионалните колегии на БАПЗГ разглеждат жалби за нарушения по чл. 40.
Чл. 43. (1) Нарушенията по чл. 40 се установяват с акт за констатирано нарушение.
(2) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на комисията по професионална етика към регионалната колегия на БАПЗГ.
(3) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на регионалната колегия на БАПЗГ.
(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице.
Чл. 44. (1) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по този закон се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на регионалната колегия на БАПЗГ.
Чл. 45. (1) Налагането на наказанията по чл. 41 не изключва търсенето на наказателна или гражданска отговорност или на дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.
(2) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 42 и 36 констатират данни за други нарушения извън тези по чл. 40, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Асоциирани медицински специалисти" са медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите, фелдшерите, ортопедичните техници и масажистите.
2. "Сертификат за квалификация по професията" е документ, издаден от БАПЗГ, с който се удостоверява, че медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти са вписани в националния регистър на съсловната организация и отговарят на изискванията по чл. 35, ал. 2 и 3 и чл. 36, ал. 1 и на правилата по чл. 8, т. 3.
3. "Здравни грижи" е дейността, свързана със здравето и болестта, извършвана от лицата по чл. 1 за осигуряване на човешките потребности, когато лицето не може (поради болест, възраст, инвалидност и други причини), няма познания или не трябва да я извършва само.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Министерският съвет, областните управители и общините могат да предоставят на БАПЗГ и на регионалните колегии помещения - държавна или общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им.
§ 3. Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, придобили квалификация за упражняване на професията си преди влизането в сила на закона, удостоверена с диплома за средно образование или други валидни документи за квалификация, както и правоспособност по § 2 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за здравето, се ползват с правата по чл. 5, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от този закон.
§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на закона регионалните центрове по здравеопазване изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си на територията на съответната област.
§ 5. В двумесечен срок от изтичането на срока по § 4 регионалните центрове по здравеопазване свикват първите общи събрания на регионалните колегии на БАПЗГ по списъците по § 4 за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на БАПЗГ. Първите общи събрания на регионалните колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални центрове по здравеопазване.
§ 6. В едномесечен срок от провеждането на изборите по § 5 медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната регионална колегия.
§ 7. В едномесечен срок от изтичането на срока по § 6 министърът на здравеопазването свиква първия конгрес на БАПЗГ за избор на органи на асоциацията. Първият конгрес на БАПЗГ се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него лице.
§ 8. В Закона за здравето (ДВ, бр. 70 от 2004 г.) в чл. 6, ал. 2 В изречение първо след думите "(НЗОК)" се поставя запетая и се добавя "един представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи".
§ 9. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г., бр. 51 от 2001 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.) в чл. 11, ал. 1, т. 1 се създава буква "г":
"г. диспансеризация."
§ 10. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19 и 27 от 2005 г.) в чл. 330, ал. 2, т. 3 накрая се добавя "или от регистъра на БАПЗГ по Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти."
¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Законът е приет от 39-то Народно събрание на 20 май 2005 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Приложение
към чл. 23, ал. 1Седалища и райони на регионалните колегии на БАПЗГ

1. Благоевград: общини Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.
2. Бургас: общини Айтос, Приморско, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.
3. Варна: общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
4. Велико Търново: общини Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.
5. Видин: общини Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
6. Враца: общини Борован, Бяла Слатина, Враца, Кнежа, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин.
7. Габрово: общини Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна.
8. Добрич: общини Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.
9. Кърджали: общини Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.
10. Кюстендил: общини Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно.
11. Ловеч: общини Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица.
12. Монтана: общини Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово.
13. Пазарджик: общини Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча.
14. Перник: общини Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън.
15. Плевен: общини Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Левски, Никопол, Пелово, Плевен, Пордим, Червен бряг.
16. Пловдив: общини Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Съединение, Хисаря.
17. Разград: общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян.
18. Русе: общини Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово.
19. Силистра: общини Алфатар, Главница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан.
20. Сливен: общини Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.
21. Смолян: общини Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе.
22. София - столична: райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Кремиковци, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.
23. София: общини Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч.
24. Стара Загора: общини Братя Даскалови, Гълъбово, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Тополовград, Чирпан.
25. Търговище: общини Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.
26. Хасково: общини Димитровград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли, Хасково.
27. Шумен: общини Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.
28. Ямбол: общини Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол.

____________________

EOF

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator