Начало
НачалоМедицински стандартиЗакониЗакон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

(Загл. изм., ДВ, бр. 76 от 2005 г. - в сила от 01.01.2007 г.)
(Обн., ДВ, бр. 83 от 21.07.1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 76 от 20.06.2005 г. - в сила от 01.01.2007 г., бр. 85/2005 г., изм. ДВ бр. 30, доп. ДВ бр. 59, изм. доп. бр. 75, ДВ бр. 105/2006 г.)

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, условията за упражняване на лекарската и денталната професия и отговорността за нарушаване на професионалната етика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съсловна организация на лекарите по смисъла на този закон е Българският лекарски съюз (БЛС), а на лекарите по дентална медицина - Българският зъболекарски съюз (БЗС).

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз са юридически лица със седалище София.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз упражняват своята дейност по места чрез районни колегии на БЛС, съответно на БЗС.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно в БЗС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членството на лекари и лекари по дентална медицина, които не упражняват професията си, е доброволно.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лекар или лекар по дентална медицина може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II от Закона за здравето и е вписан в регистъра на районната колегия, на територията на която се установява на работа.

Глава втора.
ФУНКЦИИ
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз:
1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси;
2. представляват своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) изготвят Кодекс за професионална етика на лекарите, съответно на лекарите по дентална медицина, и упражняват контрол по спазването му;
4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) приемат Правила за добра медицинска практика, предлагат ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването им;
5. налагат санкциите, предвидени в този закон;
6. съставят и водят национален и районни регистри на членовете си;
7. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) участват в организацията и провеждането на квалификационни курсове за лекарите и лекарите по дентална медицина;
8. участват със свои представители във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;
9. дават становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;
10. осъществяват сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина;
11. подпомагат своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно уставите на организациите;
12. извършват други дейности, предвидени в уставите на организациите.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) За изпълнението на функциите по чл. 5 съборът на БЛС и конгресът на БЗС приемат устави на организациите.

Глава трета.
УСТРОЙСТВО

Раздел I.
Централни органи
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Органи на БЛС и на БЗС на национално равнище са:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) управителният съвет на БЛС, съответно управителният съвет на БЗС;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) контролната комисия на БЛС, съответно контролната комисия на БЗС;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) комисията по професионална етика на БЛС, съответно комисията по професионална етика на БЗС.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС и конгресът на БЗС се състоят от представители на районните им колегии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на районните колегии при норма на представителство един делегат на 75 членове за БЛС и един делегат на 25 членове на БЗС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Органите по ал. 1 се свикват на редовни заседания веднъж на 3 години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите на БЛС и на БЗС.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС:
1. приема, допълва и изменя устава на организацията;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) приема, допълва и изменя кодекса за професионална етика на лекарите, съответно кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник";
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) избира и освобождава управителния съвет, контролната комисия и комисията по професионална етика на БЛС, съответно на БЗС, по ред, предвиден в уставите;
4. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по професионална етика;
5. избира и освобождава представителите на съсловната организация във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;
6. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по професионална етика;
7. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;
8. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;
9. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
10. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на организацията.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС, се счита за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС, приема уставите и кодексите за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете се определя с уставите на организациите.

Чл. 12. Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на БЛС, съответно управителният съвет на БЗС:
1. свиква събор, съответно конгрес;
2. управлява имуществото на организацията;
3. създава национален регистър на членовете си и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на регистрираните да упражняват професията; списъкът се актуализира всяка година;
4. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
5. ръководи дейността на съюзите по изпълнението на техните функции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на БЛС, съответно управителният съвет на БЗС, определя от състава си представители - 7 за БЛС и 3 за БЗС, за участие в изработването и подписването на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на управителния съвет на БЛС, съответно председателят на управителния съвет на БЗС, организира и ръководи работата му и го представлява.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
(3) Главният секретар на управителния съвет:
1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;
2. организира заседанията на управителния съвет;
3. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролната комисия на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с уставите на организациите.
(2) Комисията по ал. 1:
1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение;
2. разглежда докладите по чл. 27, ал. 1, т. 3 и се произнася по тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) представя пред събора на БЛС, съответно пред конгреса на БЗС, отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят и членовете й могат да присъстват на заседанията на управителния съвет.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията по професионална етика на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с уставите на организациите.
(2) (нова, доп. ДВ бр. 105/2006 г.) Комисията по ал. 1:
1. следи за спазването на правилата на добра медицинска практика;
2. произнася се по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията;
3. произнася се по искане на комисиите по професионална етика на районните колегии на БЛС, съответно на ССБ;
4. оказва методична помощ на комисиите по професионална етика на районните колегии на БЛС, съответно на ССБ.
(3) (предишна ал. 2, изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г.) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити.

Чл. 17. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органа по чл. 7, т. 2, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 30 работни дни за календарна година, а избраните в органите по чл. 7, т. 3 и 4 - в размер до 15 работни дни.
(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползването на отпуска.
(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следваща календарна година.
(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.

Раздел II.
Районни органи, районна колегия на лекарите, районна колегия на лекарите по дентална медицина
(Загл. изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Районните колегии на БЛС и районните колегии на БЗС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно приложението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари, съответно лекари по дентална медицина.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Органи на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) общото събрание на лекарите, съответно общото събрание на лекарите по дентална медицина;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) управителен съвет на районна колегия на БЛС, съответно управителен съвет на районна колегия на БЗС;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) контролна комисия на районна колегия на БЛС, съответно контролна комисия на районна колегия на БЗС;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС, съответно комисия по професионална етика на районна колегия на БЗС.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общото събрание на районна колегия на лекарите, съответно общото събрание на районна колегия на лекарите по дентална медицина, се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет членове за БЛС и един делегат на трима членове за БЗС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите на районните колегии на БЛС, съответно на районните колегии на БЗС.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общото събрание на районната колегия на лекарите, съответно общото събрание на районната колегия на лекарите по дентална медицина:
1. приема устав и правилници за работа на органите на районната колегия;
2. приема бюджета на районната колегия и щата на секретариата;
3. избира и освобождава председателите и членовете на управителните съвети, на контролната комисия и на комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) избира делегати за събора на БЛС, съответно за конгреса на БЗС;
5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на районната колегия и взема решения по тях;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на районната колегия;
7. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, уставите на БЛС, съответно на БЗС, и собствения си устав.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Уставът по ал. 1, т. 1 не може да противоречи на устава на БЛС, съответно на устава на БЗС.

Чл. 22. (1) Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от избраните делегати, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на районна колегия на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителните съвети на районните колегии на БЛС, съответно на БЗС, се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца и на извънредни заседания.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на районна колегия на БЛС, съответно на БЗС:
1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание и уставите;
2. организира и води регистъра на районната колегия;
3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, като постоянно го актуализира;
5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;
6. свиква общото събрание на колегията;
7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
8. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете си наказания по този закон;
9. осъществява други функции, възложени му от общото събрание;
10. определя представители на районната колегия за работа в арбитражните комисии по Закона за здравното осигуряване.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на управителния съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, организира и ръководи работата му и я представлява.
(2) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.
(3) Секретарят:
1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;
2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителния съвет.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролната комисия на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател и членове.
(2) Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с уставите на районните колегии.

Чл. 27. (1) Комисиите по чл. 26, ал. 1:
1. контролират законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) представят пред общото събрание на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание в двуседмичен срок изготвят доклад, който внасят в управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, или свикват общо събрание на районната колегия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят и членовете на комисиите по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията по професионална етика на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с уставите на организациите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, от правилник за дейността и от кодекс на професионалната етика на БЛС, съответно на БЗС.
(3) Комисията по ал. 1 има следните правомощия:
1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси, свързани с упражняването на професията;
2. (изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г.) разглежда жалби или се самосезира по въпросите, посочени в т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) осъществява други функции, възложени й от общото събрание на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС;
4. издава акт за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заседанията на комисията по професионална етика и на контролната комисия на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, са закрити.

Чл. 30. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по чл. 19, т. 2 и 3, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 15 работни дни за календарна година, а избраните в органа по чл. 19, т. 4 - в размер до 30 работни дни.
(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползване на отпуска.
(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следващата календарна година.
(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не могат да бъдат избирани в управителен съвет, в контролна комисия и в комисия по професионална етика на БЛС, съответно на БЗС, и в органите на районните им колегии лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:
1. управителен съвет;
2. контролна комисия;
3. комисия по професионална етика.

Глава четвърта.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I.
Членство
Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членството в БЛС и в БЗС възниква с вписването в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на районната колегия на БЗС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря или лекаря по дентална медицина. В заявлението се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.
(3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. диплома за завършено висше образование;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.)
3. диплома за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива;
4. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
5. при подновяване на членството - извлечение от регистъра за наложено наказание;
6. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.) за чужденци - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;
7. свидетелство за съдимост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. доп. бр. 75/2006 г.) Лекарите и стоматолозите, граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето.
(5) (нова, доп. бр. 75/2006 г.) Вписването в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на районната колегия на ССБ, на лекарите и стоматолозите, граждани на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел II от Закона за здравето за вписване на лекаря или лекаря по дентална медицина в регистъра на колегията.
(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл. 32.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, може да бъде направен при:
1. неспазване на изискванията по чл. 32, ал. 2 и 3;
2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на наказанието.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, които се произнасят с решение в едномесечен срок.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Решенията на управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

Чл. 34. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
2. адресът по местоживеене и месторабота;
3. висшето медицинско образование - номер и дата на дипломата;
4. специалността - номер и дата на дипломата;
5. научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата, съответно протокола;
6. наложените наказания по реда на този закон;
7. други обстоятелства.
(2) Лицата, вписани в регистъра на районната колегия, са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4 и 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра се уведомява управителният съвет на БЛС, съответно на БЗС, в едномесечен срок.

Раздел II.
Права и задължения
Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членовете на БЛС, съответно на БЗС, имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюзите и на районните колегии. Не могат да бъдат избирани в тези органи министри, зам.-министри, главни секретари на министерства, директори на здравни заведения;
2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията;
3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт съгласно уставите;
4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;
5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;
6. на достъп до личните си данни в регистъра.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членовете на БЛС, съответно на БЗС, са длъжни:
1. да упражняват своята професия в съответствие с кодекса за професионална етика;
2. да прилагат правилата за добра медицинска практика;
3. да спазват устава;
4. да уведомяват управителния съвет на районната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията.
Чл. 36а. (нов, доп. бр. 75/2006 г.) Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра медицинска практика

Глава пета.
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лекарите и лекарите по дентална медицина носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения:
1. неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика;
2. неспазване на правилата за добра медицинска практика.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) За нарушения по чл. 37 на лекаря, съответно на лекаря по дентална медицина, могат да бъдат налагани следните наказания:
1. порицание;
2. (изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г.) глоба в размер една до пет минимални работни заплати - за нарушения по чл. 37, т. 1, съответно в размер от пет до десет минимални работни заплати - за нарушения по чл. 37, т. 2;
3. (изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г.) заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до една година - за нарушения по чл. 37, т. 1, съответно, за срок от 6 месеца до две години - за нарушения по чл. 37, т. 2.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисиите по професионална етика на районните колегии на БЛС, съответно на БЗС, разглеждат жалби за нарушения по чл. 37.

Чл. 40. (1) Нарушенията по чл. 37 се установяват с акт за констатирано нарушение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на комисията по професионална етика към районната колегия на БЛС, съответно на БЗС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС.
(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице, и на директора на районната здравноосигурителна каса.

Чл. 41. (1) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по този закон се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС.

Чл. 42. (1) Налагането на наказанията по чл. 37 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.
(2) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 16 и 39 констатират данни за други нарушения извън тези по чл. 37, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всички, които имат достъп до информация от регистъра на лекарите или лекарите по дентална медицина по силата на служебните си задължения, са длъжни да не я огласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени със закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Министерският съвет, областните управители и общините до 1 януари 1999 г. предоставят на БЛС, съответно на ССБ, и на районните колегии на лекарите, съответно на стоматолозите, помещения - държавна или общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им.

§ 2. В двумесечен срок от влизането в сила на закона районните центрове по здравеопазване съвместно със съществуващите районни дружества на Българския лекарски съюз и на Българския стоматологичен съюз изготвят списъци с трите имена, единен граждански номер, специалността, адресите по местоживеене и месторабота на лекарите, съответно на стоматолозите, упражняващи професията си на територията на съответния район.

§ 3. В тримесечен срок от изтичането на срока по § 2 съществуващите районни дружества на Българския лекарски съюз и на Българския стоматологичен съюз свикват първите общи събрания на лекарите, съответно на стоматолозите, по списъците по § 2 за избор на органите на районните колегии и на делегати за събора на БЛС, съответно за конгреса на ССБ.

§ 4. В едномесечен срок от провеждането на изборите по § 3 всички лекари и стоматолози, упражняващи професията си, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната районна колегия.

§ 5. В срока по § 4 съществуващите управителни съвети на Българския лекарски съюз и на Българския стоматологичен съюз свикват събора на БЛС, съответно конгреса на ССБ, за избор на органите по чл. 7, т. 2, 3 и 4.

§ 6. Ако в предвидените в предходните параграфи срокове не се свика събор на БЛС, съответно конгрес на ССБ, за избор на предвидените по този закон органи на БЛС и ССБ, това се извършва от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.

§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Българският лекарски съюз и Съюзът на стоматолозите в България изготвят и приемат Правила за добра медицинска практика и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването в срок до 1 юли 2005 г.

§ 7. В чл. 330, ал. 2 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г., и бр. 56 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
"3. служителят е заличен от регистрите на БЛС или на ССБ по Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите."
2. Досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6.

§ 8. В чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 50 от 1995 г., бр. 97 от 1995 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г.; бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г. и бр. 120 от 1997 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г.) накрая се добавя изречение второ: "Същото наказание се налага на лекар или стоматолог, които упражняват професията си в нарушение на установения за това ред."

§ 9. (1) Българският лекарски съюз е правоприемник на Българския лекарски съюз, създаден през 1901 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Българският зъболекарски съюз е правоприемник на Българския зъболекарски съюз от 1905 г.
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 8 юли 1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

________________________________________

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2005 Г., в сила от 01.01.2007 г.)
§ 2. Навсякъде в закона думите "стоматологичен", "стоматологичната", "стоматолог", "стоматолога", "стоматолози", "стоматолозите", "Съюз на стоматолозите в България", "Съюза на стоматолозите в България" и "Съюзът на стоматолозите в България" се заменят съответно с "дентален", "денталната", "лекар по дентална медицина", "лекаря по дентална медицина", "лекари по дентална медицина", "лекарите по дентална медицина", "Български зъболекарски съюз", "Българския зъболекарски съюз" и "Българският зъболекарски съюз".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 14. Индивидуалните и груповите практики за стоматологична помощ, стоматологичните и медико-стоматологичните центрове привеждат наименованията си в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 2 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения в срок една година от влизането в сила на този закон.

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2005 Г.)
§ 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 2 и § 18, т. 1 относно заличаването на думите "или "специалист", които влизат в сила от 1 септември 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 4, 5 и 14, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

________________________________________

Приложение към чл. 18, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Седалища и райони на районните колегии на лекарите и лекарите по дентална медицина
1. Благоевград: общини Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.
2. Бургас: общини Айтос, Приморско, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.
3. Варна: общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
4. Велико Търново: общини Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.
5. Видин: общини Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
6. Враца: общини Борован, Бяла Слатина, Враца, Кнежа, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин.
7. Габрово: общини Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна.
8. Добрич: общини Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.
9. Кърджали: общини Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.
10. Кюстендил: общини Бобовдол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно.
11. Ловеч: общини Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица.
12. Монтана: общини Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово.
13. Пазарджик: общини Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча.
14. Перник: общини Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън.
15. Плевен: общини Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Левски, Никопол, Пелово, Плевен, Пордим, Червен бряг.
16. Пловдив: общини Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Съединение, Хисаря.
17. Разград: общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян.
18. Русе: общини Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово.
19. Силистра: общини Алфатар, Главница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан.
20. Сливен: общини Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.
21. Смолян: общини Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе.
22. София - столична: райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Кремиковци, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.
23. София: общини Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч.
24. Стара Загора: общини Братя Даскалови, Гълъбово, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Тополовград, Чирпан.
25. Търговище: общини Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.
26. Хасково: общини Димитровград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли, Хасково.
27. Шумен: общини Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.
28. Ямбол: общини Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол.

________________________________________
EOF

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator