Начало
НачалоМедицински стандартиЗакониЗакон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

ЗАКОН
ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
(Обн., ДВ, бр. 30 от 02.04.1999 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 75 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 76 от 2005 г. - в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 79, бр. 103/2005 г., изм. ДВ бр. 30, бр. 75, Бр. 82/2006 г., изм. ДВ бр. 31/2007 г.)
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда:
1. (изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху вноса, износа, реекспорта, транзита и отчетността на прекурсори и пускането на пазара на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4;
2. мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;
3. научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 2. Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна.
Чл. 3. (1) Законът се прилага:
1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;
2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.
(2) Наименованията на наркотичните вещества и прекурсорите се съдържат в приложения № 1, 2, 3 и 4.
(3) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) Прекурсорите се разпределят в три категории съобразно мерките за контрол, приложими към тях.
Чл. 4. (1) Растенията, наркотичните вещества и прекурсорите се вписват в списъците под общоприетото международно непатентно наименование, а при липса на такова - под кодовото им обозначение.
(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.
(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.
Чл. 5. Препаратите, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, вписани в приложения № 1, 2, 3 и 4, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:
1. препаратът да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;
2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.
Чл. 6. За наркотичните вещества от приложения № 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.
Чл. 7. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.; предишен текст на чл. 7, изм., бр. 79 от 2005 г.) Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества, както и пускането на пазара, вносът, износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от първа категория на приложение № 4 от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.
(2) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Забранява се пускането на пазара, вносът, износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от втора категория на приложение № 4 от лица без удостоверение за регистрация, издадено при условията и по реда на този закон.
(3) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Забранява се износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от трета категория на приложение № 4 от лица без удостоверение за регистрация, издадено при условията и по реда на този закон, когато износът, реекспортът или транзитът за една календарна година е в количества над определените в приложение № 5.
Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.
Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация и промяна на удостоверенията за регистрация, включващи разходи за подготовката им.
(2) (Доп., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Приходите от таксите се изразходват за обезпечаване на дейността по ал. 1 и контролиране изпълнението на издадените лицензии, разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация. Приходите от таксите, администратор на които е министърът на икономиката и енергетиката, се разходват и за съхраняване и унищожаване на отнети в полза на държавата прекурсори, предадени за разпореждане на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.
(3) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Размерът на таксите и начинът на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката.
Чл. 9а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването е администратор на:
1. приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии и за издаване на разрешителни за дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3;
2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на здравеопазването.
Чл. 9б. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) Министърът на икономиката и енергетиката е администратор на:
1. (изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация за дейности и промяна на удостоверенията за регистрация, свързани с прекурсори;
2. (изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на икономиката и енергетиката.
Глава втора
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.
(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.
(3) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
(4) (Изм., ДВ, бр. 74 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2003 г.) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главният секретар на Министерството на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба, на Изпълнителната агенция по лекарствата и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.
(5) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и представители на неправителствени и други организации.
Чл. 11. Националният съвет по наркотичните вещества:
1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години;
2. приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;
3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;
4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;
5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;
6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;
7. определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества.
8. (нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.
Чл. 12. (1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:
1. представлява съвета;
2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;
3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;
4. подписва протоколите от заседанията на съвета;
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя служителите на Министерството на здравеопазването, които ще изпълняват функциите на секретар и секретариат на съвета.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.
Чл. 13. (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:
1. организира подготовката на заседанията на съвета;
2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;
3. ръководи работата на експертните групи по чл. 14;
4. координира дейността на съветите по чл. 15.
(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.
Чл. 14. (1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.
(2) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя научна и медицинска оценка за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от едно приложение в друго.
Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) Създават се областни съвети по наркотичните вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.
(2) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Съветите по наркотични вещества по ал. 1:
1. разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;
2. (изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) създават превантивни информационни центрове, които осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по т. 1.
(3) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 се финансират със средства от държавния бюджет.
(3) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.)Общинските съвети на общините, различни от общините по ал. 1, могат да създават общински съвети по наркотичните вещества.
Чл. 15а. (Нов, ДВ, бр. 79 от 2005 г.)
(1) Националният съвет по наркотичните вещества координира и контролира дейността на съветите по наркотичните вещества по чл. 15, ал. 1.
(2) В края на всяка година съветите по чл. 15, ал. 1 отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.
Глава трета
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ
Чл. 16. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от приложение № 1, 2 и 3.
(2) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.
(3) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Контролните функции по ал. 1 и 2 се подпомагат от Националната служба по наркотичните вещества, която е звено в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.
Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от инспектори по наркотичните вещества към районните центрове по здравеопазване. Националната служба по наркотичните вещества координира и ръководи методически тяхната дейност.
(2) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Инспекторите по ал. 1 са лица с висше фармацевтично или висше медицинско образование.
Чл. 18. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Към министъра на икономиката и енергетиката се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите.
(2) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на икономиката и енергетиката, а членове са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието.
(3) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и енергетиката осъществява контрол върху пускането на пазара, вноса, износа, реекспорта и транзита на прекурсорите от приложение № 4.
(4) Комисията по ал. 1 осъществява и контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества.
(5) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Комисията по ал. 1 изготвя и актуализира ръководство в помощ на химическата, фармацевтичната и металургичната индустрия. Редът за изготвяне, актуализиране и разпространение на ръководството се урежда с наредбата по чл. 35, ал. 4.
(5) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; предишна ал. 5, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) Министърът на икономиката и енергетиката предвижда ежегодно необходимите бюджетни средства за дейността на комисията по ал. 1.
Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) На областните администрации се възлагат и функции за контрол на прекурсорите.
(2) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Областният управител определя със заповед лицата от областната администрация, които ще осъществяват функциите по ал. 1.
Чл. 20. Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби предотвратява, разкрива и противодейства на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 21. Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик.
Чл. 22. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.; доп., бр. 79 от 2005 г.) Министерството на земеделието и горите осъществява контрол по изпълнението на чл. 29 и 32а.
Чл. 23. При извършването на своите задължения контролните органи си сътрудничат и обменят информация чрез национална информационна система по наркотиците при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 25. Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества и прекурсори за незаконни цели.
Чл. 26. Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества и прекурсори за незаконни цели.
Чл. 26а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерският съвет определя цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство.
Глава четвърта
ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Чл. 27. (1) (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета.
(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.
(3) (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.
Чл. 28. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло.
Чл. 29. (Изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се разрешава при условия и по ред, определени от министъра на земеделието и горите.
Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.
Чл. 31. Забраната по чл. 27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и научни изследвания и за образователни цели.
Глава пета
КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЕЩЕСТВАТА И ПРЕПАРАТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 2, 3 И 4
Раздел I
Лицензия за дейности
Чл. 32. (1) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(2) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Лицензия по ал. 1 се издава само в случаите, когато веществата се използват за медицински цели.
(3) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., ДВ бр. 31/2007 г.) Лицензия за медицински цели се издава само на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или разрешение за търговия на едро по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(4) (Отм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.).
(5) Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за медицински и научни изследвания и за образователни цели по глава пета, раздел VII.
Чл. 32а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.)
(1) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за ветеринарномедицински цели се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на земеделието и горите.
(2) Министърът на земеделието и горите определя с наредба условията и реда за издаване на лицензията по ал. 1.
Чл. 33. (1) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Търговията на дребно и съхраняването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършва от аптеки, които са:
1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. ДВ бр. 31/2007 г.) открити по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
2. получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от министъра на здравеопазването по реда на чл. 32, ал. 1.
(2) (Изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) Висшият съвет по фармация към министъра на здравеопазването прави предложение за издаване, отказ или отнемане на лицензията по ал. 1, т. 2 на аптека при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1.
Чл. 34. (Изм., ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. ДВ бр. 31/2007 г.) Лицензиите по чл. 32 и 33 се издават на едноличен търговец или на юридическо лице, при условие, че дейностите с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.
Чл. 35. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.)
(1) Пускането на пазара, вносът, износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от първа категория на приложение № 4 се извършват с лицензия, издадена от министъра на икономиката и енергетиката или от упълномощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и енергетиката.
(2) Дейностите по ал. 1 с прекурсори от втора категория на приложение № 4 се извършват след регистрация, за която министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава удостоверение в срок до един месец. На регистрация подлежат лицето, дейността, прекурсорите, мощностите и условията за съхраняване.
(3) Износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от трета категория на приложение № 4 в количества над определените в приложение № 5 за период една календарна година се извършват въз основа на регистрация по реда на ал. 2.
(4) Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите, условията и редът за регистриране, издаване на лицензии и промени в издадените лицензии и удостоверения за регистрация се определят с наредба на Министерския съвет.
(5) От лицензия и задължение за регистриране се освобождават митнически агенти, спедитори и превозвачи, действащи само в това си качество.
(6) Операторите, които пускат на пазара прекурсори от втора категория на приложение № 4 в количества до посочените в приложение № 6 за една календарна година, се освобождават от задължението за регистрация по ал. 2.
Чл. 36. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(1)(Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Лицензиите и удостоверенията за регистрация по чл. 35 се издават на оператори с прекурсори.
(2) (Изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Оператор, поискал лицензия по чл. 35, ал. 1 и/или удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 2, посочва лице, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите, предвидени в закона и в лицензията.
(3) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Операторите, които пускат на пазара прекурсори от втора категория на приложение № 4 в количества до посочените в приложение № 6 за една календарна година, се освобождават от задължението по ал. 2.
Чл. 37. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензиите по чл. 32 и 32а, с изключение на лицензиите за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества, се издават за срок три години считано от датата на издаването.
(2) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2005 г.) Лицензиите по чл. 35, ал. 1 се издават за срок три години считано от датата на издаването, а удостоверението за регистрация по чл. 35, ал. 2 и 3 е безсрочно.
(3) (Отм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.).
(4) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Лицензията и удостоверението за регистрация са лични и не могат да се прехвърлят или преотстъпват.
(5) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) Три месеца преди изтичането на срока на лицензията нейният притежател подава заявление за подновяването й по реда на чл. 32 и 35 до органа, който я е издал.
Чл. 38. (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)В държавните органи по чл. 32 и 35 се водят специални регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.
Чл. 39. (1) (Предишен текст на чл. 39, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В лицензията се посочват:
1. името, седалището и адресът на управление на лицензианта;
2. видът на дейностите и срокът на лицензията;
3. адресът на сградите, видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, както и изискванията за тяхната безопасност;
4. списъкът на наркотичните вещества;
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) списъкът на прекурсорите от първа категория на приложение № 4;
6. видът на отчетност;
7. (изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) трите имена, данни от личната карта и единния граждански номер на отговорното лице по чл. 34 и чл. 36, ал. 2, носещо отговорност за изпълнението на задълженията, предвидени в лицензията.
(2) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. ДВ бр. 31/2007 г.) В лицензията за търговия на едро и съхраняване на наркотични вещества се посочва и магистър-фармацевтът - ръководител на съответния склад по чл. 197, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(3) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) При издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества на търговските дружества в лицензията се посочва и магистър-фармацевтът - ръководител на аптеката.
Чл. 39а. (Нов, ДВ, бр. 79 от 2005 г.)
(1) В удостоверението за регистрация се посочват:
1. пореден номер и дата на издаване на удостоверението;
2. името, седалището и адресът на управление на регистрирания оператор;
3. имената и ЕГН на лицето (лицата), представляващо (представляващи) регистрирания оператор;
4. данни от съдебния регистър и идентификационен код БУЛСТАТ;
5. видът на дейностите с прекурсорите от втора и трета категория на приложение № 4;
6. списък на прекурсорите от втора и трета категория на приложение № 4.
(2) В отделно приложение, което е неразделна част от удостоверението за регистрация, се вписват местонахождението, видът и предназначението на сградите и помещенията, в които се произвеждат, преработват, получават като междинен продукт и съхраняват прекурсорите от втора категория на приложение № 4. В приложението се вписват и местонахождението, и видът на сградите и помещенията, в които се произвеждат, преработват, получават като междинен продукт и съхраняват прекурсорите от трета категория на приложение № 4, предназначени за износ и реекспорт.
Чл. 40. (1) (Предишен текст на чл. 40, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) За всяка промяна по чл. 39 титулярът на лицензията или упълномощено от него лице подава заявление по реда на чл. 32 и/или чл. 35.
(2) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава допълнение към издадената лицензия, в което се вписват промените по ал. 1.
(3) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; предишна ал. 2, изм. и доп., бр. 79 от 2005 г.) В едномесечен срок от промяната на някое от регистрираните по чл. 35, ал. 2 и 3 обстоятелства операторите са длъжни да уведомят Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към министъра на икономиката и енергетиката. Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава в срок до 1 месец допълнение към издаденото удостоверение, в което се вписват настъпилите промени.
(4) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; предишна ал. 3, бр. 79 от 2005 г.) До 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества представят в съответния районен център по здравеопазване декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 43, ал. 1.
Чл. 41. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.)
(1) Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32, могат да придобиват, преотстъпват или разпределят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само на лица, притежаващи лицензия по този закон.
(2) Операторите, получили лицензия по чл. 35, ал. 1, могат да продават, преотстъпват или доставят по какъвто и да е начин прекурсори от първа категория на приложение № 4 само на лица, притежаващи такава лицензия и подписали декларация за конкретната употреба на прекурсорите.
(3) Копие от декларацията за конкретната употреба на прекурсорите от първа категория на приложение № 4 с дата, подпис и печат на лицата по ал. 2 придружава прекурсорите при пренасянето и превозването им и се предоставя на контролните органи при поискване.
(4) Операторите, получили удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 2, могат да продават, преотстъпват или доставят по какъвто и да е начин прекурсори от втора категория на приложение № 4 само на лица, подписали декларация за конкретната употреба на прекурсорите.
(5) Оператор, който внася, продава или доставя прекурсор, може да приеме от купувача или от получателя еднократно декларация за конкретната употреба на прекурсора, когато:
1. операторът е снабдявал с конкретния прекурсор купувача или получателя най-малко три пъти през предходната календарна година;
2. операторът няма причина да се съмнява, че прекурсорът ще бъде използван или отклонен за незаконно производство на наркотични вещества;
3. поръчаните количества от прекурсора съответстват на обичайно поръчваните от купувача или получателя.
(6) В случаите по ал. 5 срокът на действие на декларацията е една година.
(7) За всеки прекурсор се попълва отделна декларация.
(8) Декларациите за конкретната употреба на прекурсорите се попълват на фирмена бланка по образец, определен в наредбата по чл. 35, ал. 4.
Чл. 42. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Сгради и помещения, в които се извършват дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и прекурсори от първа категория на приложение № 4, могат да бъдат продавани или преотстъпвани само на физически и юридически лица, притежаващи лицензия по този закон.
Чл. 43. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(1) Държавният орган, издал лицензията по чл. 32, 32а и чл. 35, ал. 1, я отнема в следните случаи:
1. при нарушаване на изискванията на закона;
2. при неспазване на условията, определени в лицензията;
3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й;
4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности;
5. при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34 и 36;
6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.
(2) Мотивираното решение на държавния орган за отнемане на лицензията се взема независимо от наложените административни наказания.
(3) След изтичане на 3 години от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 лицето може да кандидатства отново за получаване на лицензията по реда на чл. 32 и 35.
(4) След реабилитирането на лицата по ал. 1, т. 5 те могат да кандидатстват отново за получаване на лицензия по реда на чл. 32 и 35.
(5) След прекратяване на предварителното производство по ал. 1, т. 5, както и при отпадане на основанията по ал. 1, т. 6, държавният орган, отнел лицензията, я възстановява по искане на лицето.
(6) При отнемането на лицензията или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45б.
(7) Не се отнема издадената на юридическо лице по чл. 32 и чл. 35, ал. 1 лицензия за производство и съхранение, когато възникне основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда управителните органи на юридическото лице в 7-дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34 и 36.
Чл. 44. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(1) Отказва се издаването на лицензия по чл. 32, 32а и чл. 35, ал. 1 на едноличен търговец или на юридическо лице, когато:
1. е обявен(о) в несъстоятелност или се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
2. се намира в ликвидация;
3. има публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34 и 36.
Чл. 44а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(1) Отказва се издаването на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества на едноличен търговец или юридическо лице, когато:
1. е обявен(о) в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. се намира в ликвидация;
3. има публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.
(2) Отказва се издаването на лицензия по ал. 1 на магистър-фармацевт, когато срещу него има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или е налице основанието по ал. 1, т. 3.
(3) (отм. ДВ бр. 31/2007 г.)
Чл. 44б. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. ДВ бр. 31/2007 г.)
(1) Отнема се лицензията за търговия на дребно и съхраняването на наркотични вещества на едноличен търговец или на юридическо лице, когато са налице основанията по чл. 43 и е спазена предвидената процедура.
(2) (Доп., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Не се отнема лицензията по ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанията по чл. 43, ал. 1, т. 5. Ръководителят на лечебното заведение в 7-дневен срок предприема действия за смяна на ръководителя на аптеката.
Чл. 45. Отказът и отнемането на издадената лицензия подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс..
Чл. 45а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензиите по чл. 32, 32а, 33 и чл. 35, ал. 1 се прекратяват:
1. с изтичането на срока, за който са издадени, и в случай че притежателите им не подадат молба за подновяването им по реда на чл. 37, ал. 5;
2. (изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) по молба на притежателите им, подадена до министъра на здравеопазването, съответно до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и енергетиката;
3. при смърт на магистър-фармацевта, получил лицензия по реда на чл. 34;
4. при прекратяването на дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.
Чл. 45б. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) В двуседмичен срок от прекратяването на лицензията по чл. 45а контролните органи извършват инспекция на сградите и помещенията, в които са били осъществявани дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и прекурсори от първа категория на приложение № 4, както и на водената документация. Специалните регистри се предават за съхраняване на държавния орган, издал лицензията.
(2) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) В 5-месечен срок от приключването на инспекцията физическите лица или техните наследници, както и юридическите лица могат да предоставят складовите си наличности на лица, получили лицензия по реда на този закон, като уведомят за това съответно Министерството на здравеопазването или Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и енергетиката.
(3) Притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества могат да предоставят по реда на ал. 2 складовите си наличности само на лица, получили лицензия по реда на този закон, в срок не по-късно от два месеца от приключването на инспекцията.
(4) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 79 от 2005 г.) След изтичането на срока по ал. 2 складовите наличности от наркотични вещества по приложения № 2 и 3 се унищожават по реда на чл. 97, а складовите наличности на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4, се унищожават под контрола на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и енергетиката при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.
Чл. 45в. (Нов, ДВ, бр. 79 от 2005 г.)
(1) Регистрацията се прекратява:
1. по молба на оператор, подадена до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите;
2. при прекратяване на дейността с прекурсори или при заличаване на оператора - едноличен търговец или юридическо лице, от съдебния регистър;
3. при смърт на едноличния търговец.
(2) При прекратяване на регистрацията по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45б.
Раздел II
Изисквания при внос, износ и транзит на наркотични вещества и прекурсори
Чл. 46. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Внос и износ на наркотични вещества могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 32.
(2) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2005 г.) Внос и износ на прекурсори от първа категория на приложение № 4, могат да извършват само оператори, получили лицензия по реда на чл. 35, ал. 1. Внос и износ на прекурсори от втора категория на приложение № 4, както и износ на прекурсори от трета категория на приложение № 4 могат да извършват само оператори, получили удостоверение за регистрация по реда на чл. 35, ал. 2 и 3.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензии не се изискват само в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински и научни изследвания и за образователни цели.
(4) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензия не се изисква и в случаите на внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване, както и при предоставянето на хуманитарна помощ, по ред, определен от министъра на здравеопазването.
Чл. 47. (1) (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Вносът и износът на наркотични вещества по приложения № 1, 2 и 3 за всяка пратка се извършват с разрешително, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра.
(2) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Вносът, износът и реекспортът на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4 се извършва с разрешително, издадено от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и енергетиката при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(3) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) Вносът, износът и реекспортът на прекурсори от трета категория на приложение № 4 се извършват при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Разрешителното се изготвя по образец, одобрен от Комисията по наркотиците към Икономическия и социален съвет при ООН.
(5) (Предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Разрешителното по ал. 1 и 2 е лично и не може да се преотстъпва.
(6) (Предишна ал. 5, изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.) Срокът на действие на разрешителното за внос по ал. 1 е три месеца считано от датата на издаването му.
(7) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Срокът на действие на разрешителните за износ и внос на прекурсори е 6 месеца считано от датата на издаването им.
Чл. 48. (1) (Предишна текст на чл. 48, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) За износ на веществата от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати се изисква и разрешително за внос, издадено от компетентния орган на държавата вносител.
(2) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Срокът на разрешителното за износ, издавано от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от Националната служба по наркотичните вещества, е не по-голям от срока, посочен в разрешителното за внос, издадено от компетентните органи на държавата вносител.
Чл. 49. (1) Транзитът през територията на страната на наркотични вещества, посочени в приложения № 1, 2 и 3, се забранява, с изключение на транспортирани през въздушното пространство на Република България пратки без приземяване или чрез плавателни съдове през териториалните води на Република България без акостиране на българско пристанище.
(2) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Контрол върху транзита на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4 се извършва от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и енергетиката при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(3) Търговските посредници са длъжни да вземат необходимите мерки с цел предотвратяване използването на транспортните средства за незаконен трафик на растенията, наркотичните вещества и препаратите, включени в приложенията към закона.
Чл. 50. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл. 47, се забранява.
Чл. 51. Пратките, включително и тези по пощенски път, с наркотични вещества и прекурсори, влизащи във или излизащи от територията на страната без разрешително по чл. 47, се задържат от митническите органи до доказване на законността на пратката.
Чл. 52. Забранява се износът и вносът на наркотични вещества и прекурсори в свободните зони и в свободните складове.
Чл. 53. (Доп., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества и прекурсори се прилагат при всички видове митнически режими, както и при митническо направление реекспорт.
Раздел III
Режим на определяне на количествата наркотични вещества за медицински, научноизследователски и образователни цели
(Загл. доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Чл. 54. (1) (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването утвърждава ежегодно до 31 май максималните количества, необходими за медицински, научноизследователски и образователни цели за следващата година от:
1. упойващи вещества;
2. психотропни вещества.
(2) Ежегодно до 30 април производителите и търговците на едро, получили лицензия, заявяват в Министерството на здравеопазването количествата наркотични вещества по приложения № 2 и 3 и техните препарати, необходими за дейността им през следващата календарна година, по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.
(3) (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 73 за дейности с наркотични вещества за медицински, научноизследователски и образователни цели.
(4) Не се допуска задържане на наркотични вещества и прекурсори в количества, по-големи от разрешените за производствената и търговската дейност.
Раздел IV
Изисквания при търговията, съхраняването, предписването, отпускането и притежаването на наркотични вещества
Чл. 55. (1) (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Право да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32 и 32а.
(2) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Търговията и съхраняването на наркотични вещества и прекурсори от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършва след издаване на разрешение по ред, определен с наредбата по чл. 32, ал. 1.
Чл. 56. Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
Чл. 57. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Плавателни съдове, вписани в регистъра на корабите на Република България, и въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, могат да съхраняват минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Чл. 58. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица могат да притежават наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само за лечение в количества, не по-големи от необходимите за 30 дни лечение.
(2) В случаите по ал. 1 чуждестранните граждани следва да притежават рецепта или документ, издаден от компетентните органи на страната, откъдето е назначено лечението.
Чл. 59. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница, могат да внасят и да изнасят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за лечение до 30 дни.
(2) (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В случаите по ал. 1 пътуващият гражданин следва да притежава документ, издаден от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от Националната служба по наркотичните вещества за внос и износ на наркотични вещества.
(3) (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Документът по ал. 2 се издава на лицето след представяне в Националната служба по наркотичните вещества на:
1. заявление;
2. документ за самоличност;
3. документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение.
Чл. 60. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се предписват само под формата на лекарствени продукти по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.
(2) Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества, които подлежат на специален отчет.
(3) Редът за предписване, отпечатване и разпределяне на бланките, за отпускане и отчитане на наркотичните вещества се определя с наредба на министъра на здравеопазването.
(4) Право да предписват наркотични вещества от приложения № 2 и 3 имат само правоспособни лекари и стоматолози при условията на наредбата по ал. 3.
(4) (Изм., ДВ, бр. 76/2005 г. - в сила от 01.01.2007 г.) Право да предписват наркотични вещества от приложения № 2 и 3 имат само правоспособни лекари и лекари по дентална медицина при условията на наредбата по ал. 3.
Раздел V
Документация и отчетност
Чл. 61. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.)
(1) Всички лица, извършващи производство, преработване, търговия, внос, износ, транзит, реекспорт и съхраняване на наркотични вещества, както и операторите, които пускат на пазара, внасят, изнасят, реекспортират и транзитират прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4, изнасят, реекспортират и транзитират прекурсори от трета категория на приложение № 4, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.
(2) Операторите, които пускат на пазара прекурсори от втора категория на приложение № 4 в количества до посочените в приложение № 6 за една календарна година, се освобождават от задължението по ал. 1.
(3) Редът за документиране и водене на отчетност за прекурсорите се определя с наредбата по чл. 35, ал. 4.
Чл. 62. За дейностите по чл. 61 се използват специални формуляри и регистър, заверен от контролните органи, определени в закона.
Чл. 63. (1) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Начинът за водене на регистъра на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати и видът на специалните формуляри се определят от министъра на здравеопазването, а начинът за водене на регистър за пускане на пазара, внос, износ, реекспорт и транзит на прекурсори и специфичната информация, която трябва да съдържат търговските, транспортните, административните, митническите и другите документи, свързани със сделки, водещи до пускането на пазара, и с внос, износ, реекспорт и транзит на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4, както и със сделки за износ, реекспорт и транзит на прекурсори от трета категория на приложение № 4, се определя с наредбата по чл. 35, ал. 4.
(2) Регистрите се съхраняват за срок 10 години от датата на вписване на последната операция и се предоставят на контролните органи при поискване.
Чл. 64. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Производителите и търговците на едро са длъжни да изготвят баланс за всяко тримесечие и в края на всяка календарна година за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества.
Чл. 65. (Изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати.
Чл. 65а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие търговците на едро представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването отчет за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати.
Чл. 65б. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(1) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно представят на инспектора по наркотичните вещества към съответния районен център по здравеопазване отчет за получените, продадените и наличните наркотични вещества и техните препарати от приложения № 2.
(2) В срок до 20 дни след края на всяко тримесечие инспекторите по наркотичните вещества обобщават отчетите по ал. 1 и представят отчет в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването.
(3) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти представят на съответната регионална ветеринарномедицинска служба отчет за получените, продадените и наличните наркотични вещества и техните препарати от приложения № 2.
(4) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) В срок 20 дни след края на всяко тримесечие регионалните ветеринарномедицински служби обобщават отчетите по ал. 3 и представят отчет в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването.
Чл. 66. Производителите и търговците на едро с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия.
Чл. 67. (Отм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.).
Раздел VI
Маркировка и реклама
Чл. 68. (1) Върху потребителските опаковки на наркотичните вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно приложения № 2 и 3.
(2) За упойващи вещества опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за психотропни вещества - с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.
(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.
(4) Реквизитите, които следва да съдържат опаковките на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати, се определят от министъра на здравеопазването.
(5) В придружаващата литература не следва да се съдържат несъществуващи свойства на веществата по ал. 4.
Чл. 69. Забранява се пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати, които не отговарят на изискванията по чл. 68.
Чл. 70. (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се всякаква реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от приложения № 1, 2, 3 и на техните препарати.
Чл. 71. Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за научни и медицински изследвания и за образователни цели.
Чл. 72. (1) (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Върху етикатите на съдовете за съхраняване и транспортиране на прекурсори, както и в придружаващата ги документация освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието им съгласно приложение № 4.
(2) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Съдържанието на етикетите и документацията по ал. 1 следва да съответстват на вида и състава на съхраняваното или транспортираното вещество.
Раздел VII
Медицински и научни изследвания и обучение
Чл. 73. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) За медицински и научни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане на работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, се разрешава на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати, и от прекурсори.
(2) Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал. 1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
Чл. 74. (Изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)Лицата, получили разрешително по чл. 73, са длъжни да спазват условията за предписване, отпускане, съхранение, използване и унищожаване на растения, наркотични вещества и прекурсори от приложения № 1, 2, 3 и 4, както и на изискванията за документация и отчетност.
Чл. 75. (Отм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.).
Глава шеста
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 76. (1) Контролните органи по изпълнение на закона съобразно своите функции и задачи осъществяват международно сътрудничество със съответните служби, които извършват контрол върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях.
(2) Контролните органи по ал. 1 си сътрудничат и във връзка с контрола върху прекурсорите и незаконния трафик с тях.
Чл. 77. Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, действаща като специална администрация за контрол върху наркотичните вещества, от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците:
1. годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества;
2. годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества - обект на незаконен трафик;
3. годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели;
4. тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотичните вещества.
Чл. 78. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Министерството на икономиката и енергетиката от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет за количествата прекурсори, използвани в законни производства, както и за количествата, иззети при незаконен трафик.
Чл. 79. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерството на правосъдието предоставя на международните контролни органи информация относно:
1. нормативните актове, свързани с контрола върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях;
2. предоставената правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебната процедура за деяния, свързани с наркотични вещества и злоупотребата или незаконния трафик с тях;
3. екстрадицията на лица, извършили деяния, за които могат да бъдат екстрадирани съгласно международни актове, по които Република България е страна;
4. осъществяването на програми за подготовка на кадри за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с тях.
Чл. 80. В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.
Чл. 81. (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Министерството на финансите чрез Агенция "Митници" осъществява сътрудничество със Световната митническа организация и нейните специализирани звена, с чуждестранни митнически администрации на основата на многостранни и двустранни договори, по които Република България е страна, както и с други специализирани международни служби.
Чл. 82. Министерството на вътрешните работи чрез своите органи на управление осъществява международно сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави.
Чл. 83. (1) Министерствата по предходните членове подготвят годишния доклад на правителството на Република България за прилагане на международните договори и националното законодателство по наркотичните вещества.
(2) Министерският съвет по предложение на Националния съвет по наркотичните вещества утвърждава и изпраща годишния доклад по ал. 1 на генералния секретар на ООН в определения от него срок.
Глава седма
ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Чл. 84. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. ДВ бр. 103/2005 г.) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната и Държавната агенция за младежта и спорта осигуряват, разработват, планират и изпълняват програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества, както и за лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, въз основа на Националната стратегия по чл. 11, т. 1.
(2) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) По отношение на лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се прилагат долечебни и рехабилитационни програми.
(3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) При изпълнението на програмите по ал. 1 могат да участват и юридически лица с нестопанска цел.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Програмите се изпълняват на национално и местно равнище.
Чл. 85. (1) Всеки български гражданин има право на свободен достъп до всички държавни програми за намаляване на търсенето на наркотични вещества, както и право на профилактика, лечение и рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.
(2) За ефикасно планиране, изпълнение и оценка на програмите по предходните членове към Министерството на здравеопазването се създава единна система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информацията.
Чл. 86. (1) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, както и специализираният контрол на лечебната дейност се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.
(2) Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании се определят с постановление на Министерския съвет.
Чл. 87. Субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети могат да се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Чл. 88. (1) Лечението на лицата, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, се основава на принципите на анонимност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.
(2) Лечението е доброволно и в случаите на изтърпяване на наказанията, предвидени в Наказателния кодекс.
(3) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лечението на лицата по ал. 1 се осъществява само в лечебни заведения, създадени по реда на Закона за лечебните заведения, а на лицата по ал. 2 - в специализирани лечебни заведения към местата за лишаване от свобода.
(4) Индивидуалното или колективното лечение на малолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва със задължителното съгласие на родителите, настойниците или предвидените в закон институции.
Чл. 89. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(1) В осъществяването на долечебни и рехабилитационни програми могат да участват и лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, при следните условия:
1. да не са употребявали наркотични вещества най-малко две години, и
2. да са преминали специализирано обучение по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.
(2) Условията и редът за осъществяване на долечебни и рехабилитационни програми, както и условията и редът за участие в тях се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
(3) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Рехабилитационните програми за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, се осъществяват:
1. от институциите и лицата по чл. 18 от Закона за социално подпомагане;
2. в амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика за специализирана медицинска психиатрична помощ и групова практика за специализирана медицинска психиатрична помощ, медицински център и диагностично-консултативен център, когато се провеждат в домашна среда;
3. в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и в диспансери за психиатрична помощ, когато се провеждат в извъндомашна среда.
Глава осма
ИЗЗЕМВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ
Чл. 90. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и органите на досъдебното производство и митническите органи извършват изземване на растения от приложения № 1, които са незаконно засети, наркотични вещества и прекурсори от приложения № 1, 2, 3 и 4, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ и реекспорт, както и пуснати на пазара прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4.
(2) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) От всеки вид иззето вещество или растение над 1 кг се взема представителна проба от органите по ал. 1 при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(3) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. доп. бр. 82/2006 г.) Научноизследователските и научноприложните институти и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници" и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Чл. 91. (1) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.; предишен текст на чл. 91, бр. 56 от 2003 г.) Иззетите наркотични вещества, растения и техните представителни проби се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Остатъкът от иззетите наркотични вещества, получен след отделянето на представителните проби, се предава за съхраняване в Агенция "Митници" с постановление за унищожаване, издадено от съответния наблюдаващ прокурор.
Чл. 92. (1) Наркотичните вещества и растенията се унищожават след получаване на заключение от завършената физико-химична експертиза.
(2) Представителните проби и наркотичните вещества до 1 кг се съхраняват до влизането в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.
Чл. 93. (1) На унищожаване подлежат всички незаконно засети растения от опиев мак, кокаинов храст и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента.
(2) Растенията по ал. 1 се унищожават на място след извършване на физико-химична експертиза и вземане на представителна проба.
(3) Представителната проба се предава за съхраняване по реда на чл. 91.
Чл. 94. От подлежащите на унищожаване наркотични вещества могат да се предоставят минимални количества за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Чл. 95. (1) Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(2) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Унищожаването се извършва от комисия след постановление на съответния наблюдаващ прокурор.
(3) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г., бр. 74 от 2002 г., изм. доп. бр. 82/2006 г.) Членове на комисията по ал. 2 са представители на Националната следствена служба, Агенция "Митници", Националната служба по наркотичните вещества, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението.
Чл. 96. (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.)
(1) (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Наблюдаващите прокурори, издали постановления за прекратяване или отказ за образуване на досъдебно производство за престъпления, свързани с наркотични вещества, в едномесечен срок от издаването им изпращат копия от тях на Агенция "Митници".
(2) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.; предишен текст на чл. 96, бр. 56 от 2003 г.) Съдебните органи, издали присъди за престъпления, свързани с наркотични вещества, изпращат копие от тях на Агенция "Митници" в едномесечен срок от влизане на присъдата в сила.
Чл. 97. Законно произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба, се унищожават при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
Чл. 98. (1) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Иззетите количества прекурсори над 1 кг се предават на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на икономиката и енергетиката за разпореждане с тях при условия и по ред, определени от министъра на икономиката и енергетиката.
(2) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Представителните проби от иззетите количества прекурсори и иззетите количества прекурсори до 1 кг се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Представителните проби и иззетите количества прекурсори до 1 кг се съхраняват до влизане в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.
Глава девета
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 99. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, създаващи опасност за обществото и свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както и на международните конвенции по наркотичните вещества, министърът на здравеопазването забранява със заповед дейности, свързани с наркотичните вещества.
(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се уведомяват международните контролни органи.
Чл. 100. (1) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Жалбата не спира прилагането на мерките, освен ако органът, който ги е наложил, не разпореди друго.
Чл. 101. Който засява, отглежда, внася или изнася растения или семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол без разрешително, се наказва с глоба от 1 000 до 100 000 лв.
Чл. 102. Който не спазва изискването на чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба 5 000 лв.
Чл. 103. Който не спазва изискванията за документация и отчетност, предвидени в глава пета, раздел V, се наказва с глоба от 1 000 до 10 000 лв.
Чл. 104. (Доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Който не спазва изискванията за маркировка на наркотичните вещества, техните препарати и за етикетиране на прекурсорите, се наказва с глоба от 1 000 до 50 000 лв.
Чл. 105. Който не осигурява достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, се наказва с глоба от 1 000 до 10 000 лв.
Чл. 106. Който не спазва изискванията на чл. 25 и 26, се наказва с глоба от 1 000до 10 000 лв.
Чл. 107. Който не уведоми контролните органи за наличие на наркотични вещества или техни препарати, станали негодни за употреба, се наказва с глоба от 1 000 до 10 000 лв.
Чл. 107а. (Нов, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Който допусне загуба или липса на прекурсори, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 107б. (Нов, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Който осъществява дейност в нарушение на чл. 89, ал. 3, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.
Чл. 108. Който не спазва изискванията на чл. 70, се наказва с глоба от 1 000 до 50 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
Чл. 108а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон или от нормативен акт по прилагането му, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 109. Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридически лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 10 000 до 150 000 лв.
Чл. 110. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от контролните органи по глава трета.
(2) Наказателните постановления се издават от съответния министър или упълномощено от него лице или от председателя на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Конопено растение" означава всяко растение от рода на конопа Cannabis (Канабис).
2. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Коноп" означава листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение.
3. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашиш" означава отделената по механичен път смола от конопеното растение или конопеното растение, подложено на механична обработка, в резултат на която не могат да се разграничат отделните му части.
3а. (Нова, ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашишово масло" означава смолист сок от конопено растение, извлечен по химичен път.
4. "Опиев мак" означава растението от вида Papaver somnipherum L (Папавер сомниферум Л).
5. "Опиум" означава сгъстен сок от опиев мак.
6. "Макова слама" означава всички части (с изключение на семената) на опиевия мак след окосяване.
7. "Кокаинов храст" означава всеки вид храст от рода Erythroxylon (Еритроксилон).
8. "Листа от кока" означава листата от кокаинов храст с изключение на листа, чийто екгонин, кокаин и всички други екгонинови алкалоиди са извлечени.
9. "Упойващо вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
10. "Психотропно вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.
11. "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в приложения № 1, 2, 3 на този закон. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в приложения № 1, 2, 3 на този закон, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.
12. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Препарат" означава всеки разтвор, смес или материал в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.
12а. (нова, доп. ДВ бр. 75/2006 г.) "Зависимост от наркотични вещества" е психическо или физическо състояние, което възниква в резултат на взаимодействието на организма и наркотичното вещество и което се характеризира с определено поведение или друга реакция, които винаги включват необходимостта от постоянно или периодично приемане на наркотичното вещество.
13. "Злоупотреба с наркотични вещества" означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.
14. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. ДВ бр. 31/2007 г.) "Прекурсор" е всяко вещество, включено в приложение № 4, включително смесите и естествените продукти, съдържащи такива вещества, с изключение на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, фармацевтични препарати, смеси, естествени продукти и други препарати, съдържащи прекурсори, съставени по такъв начин, че прекурсорите да не могат да бъдат лесно извлечени или използвани.
15. "Производство" означава всяка дейност, свързана с получаване на наркотични вещества и прекурсори.
16. "Незаконен трафик" означава всякакъв вид незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори.
17. "Аналог" означава всяко вещество, което не е включено в приложенията към този закон, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм.
18. "Представителна проба" е такова количество от иззетото растение, наркотично вещество или прекурсор, което при изследване може да даде обективна и пълна оценка на цялото количество иззето растение, наркотично вещество или прекурсор и обхваща всичките им разновидности по отношение на външния вид, физическото състояние и вида на опаковката.
19. "Безплатна проба (мостра)" представлява част от растение, наркотично вещество или прекурсор без търговска стойност, взета по определена процедура, така че да бъде представителна за по-голямо количество материал.
20. "Субституираща и поддържаща програма (терапия)" означава дълговременно лечение със законно произведени или внесени препарати (опиеви агонисти или агонист-антагонисти) с цел корекция на телесни, психични и поведенчески разстройства, както и за предотвратяване на здравните и социалните щети, настъпили вследствие на злоупотреба с наркотични вещества, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
21. "Пренасяне" означава дейност, извършвана на територията на страната или през границите й, с използване на превозни средства, животинска тяга, човешки усилия или колетна пратка.
22. "Превозване" означава вид пренасяне, което се извършва по сухоземен, железопътен, воден или въздушен транспорт.
23. (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Календарна година” е периодът от 1 януари до 31 декември на същата година.
24. (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Внос на прекурсори” е всяко физическо въвеждане на прекурсори на митническата територия на Република България.
25. (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Износ на прекурсори” е всяко физическо напускане на прекурсори на митническата територия на Република България.
26. (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Транзит на прекурсори” е всяко пренасяне или превозване на прекурсори между трети страни през митническата територия на Република България.
27. (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Пускане на пазара” е всяка доставка срещу заплащане или безплатно на прекурсори, включително пренасянето и превозването им, както и складиране, съхраняване, производство или влагане в производство, преработване, търговия, разпространение или продажба чрез посредник на прекурсори.
28. (Нова, ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Оператор” е всяко физическо или юридическо лице, което пуска на пазара, внася, изнася и транзитира прекурсори. Това определение включва, в частност, лицата, попълващи митнически декларации и манифести на свободна практика като тяхна основна дейност или като вторична, свързана с друго занятие.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 3 т. 6 се отменя;
б) създава се ал. 4:
"(4) При производство на наркотични вещества и лекарствени форми, които съдържат такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
2. В чл. 54 се създава ал. 3:
"(3) При търговия на едро с наркотични вещества, както и с лекарствени форми, съдържащи такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
3. В чл. 56 т. 7 се отменя.
4. В чл. 74 се създават ал. 4 и 5:
"(4) При дейности с лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
(5) За откриване на аптека, в която ще се отпускат и продават лекарства, съдържащи наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
5. В чл. 83 се създава ал. 5:
"(5) Вносът и износът на наркотични вещества и на лекарствените средства, които ги съдържат, се извършват при условията и по реда, определени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 14 се отменя.
§ 3. В Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр., бр. 92 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 24 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12, 87 и 124 от 1997 г., бр. 21, 70, 71 и 93 от 1998 г.) глава единадесета "Контрол върху наркотиците" се отменя.
§ 4. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г.) навсякъде думите "наркотици и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества"."
§ 5. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 201, ал. 2 думите "наркотични и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества".
2. В чл. 229, ал. 3 думите "чл. 83 от Закона за народното здраве" се заменят със "Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите".
3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 21:
"21. "Контролирана доставка" означава методите, чрез които се допуска изнасяне от, преминаване през или внасяне на територията на една или няколко страни на незаконно изпратени или предизвикващи подозрение, че са незаконно изпратени наркотични вещества и прекурсори и техните аналози или вещества, които ги заменят, със знанието и под контрола на компетентните органи на тези страни с цел да бъдат разкрити лицата, участващи в извършването на незаконен трафик.";
б) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.
§ 6. (1) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. доп. бр. 82/2006 г.) В срок един месец след влизането на закона в сила комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба "Полиция и Научния институт по криминология и криминалистика, Софийската градска прокуратура и Софийската следствена служба взема представителни проби от всички наркотични вещества над 1 кг, съхранявани като веществени доказателства по неприключени наказателни производства, след което останалите количества се унищожават по реда на този закон.
(2) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Взетите по ал. 1 представителни проби, количествата наркотични вещества под 1 кг и документацията, свързана с тяхното съхранение, се предават от Националната служба по наркотичните вещества на Агенция "Митници".
§ 7. Този закон влиза в сила шест месеца след обнародването му в "Държавен вестник".
§ 8. (1) В срок един месец след влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредбите за изпълнението му.
(2) (Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването, министърът на земеделието и горите и министърът на финансите издават наредбите за изпълнението на закона в предвидения по ал. 1 срок.
§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 19 март 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
(Изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
(Изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2
(Изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.)
Рискови вещества
Приложение № 4
към чл. 3, ал. 2
(Изм., ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2005 г.)
Вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества (прекурсори)
Приложение № 5
към чл. 7, ал. 3
(Ново, ДВ, бр. 79 от 2005 г.)
Прекурсори от трета категория на приложение № 4 към чл. 3, ал. 2, износът, реекспортът и транзитът на които е освободен от задължение за регистрация, когато за една календарна година не надхвърля количествата, посочени в приложението
Приложение № 6
към чл. 35 ал. 6
(Ново, ДВ, бр. 79 от 2005 г.)
Прекурсори от втора категория на приложение № 4 към чл. 3, ал. 2, пускането на пазара на които е освободено от задълженията по чл. 35, ал. 2, чл. 36, ал. 2 и чл. 61, ал. 1

--------------------------------------------------------------------------------

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
(Обн., ДВ, бр. 56 от 20.06.2003 г.)
..............................................................
..............................................................
Преходни и заключителни разпоредби

§ 61. Молбите за издаване на лицензии по чл. 32 и 33, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.
§ 62. Министерският съвет определя условията и реда за набавяне, съхраняване и обновяване на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, които се съхраняват от Министерството на здравеопазването в държавния резерв и като неприкосновени запаси на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.
§ 63. Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с вещества от трета категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.
§ 64. Заварените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 34 и 35 са валидни за срока, за който са издадени.
§ 65. Копия от издадените след 1996 г. постановления на прокуратурата за отказ от образуване или прекратяване на наказателни производства за престъпления с предмет наркотични вещества и техните препарати се изпращат в Агенция "Митници" в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 66. (изм. доп. бр. 82/2006 г.) В срок три месеца след получаване на информация по § 65 комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция, Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества, за които няма образувани наказателни производства.
§ 67. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г., бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 10 от 2000 г., бр. 37 от 2000 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 59 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 107 и 120 от 2002 г.; попр., бр. 2 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите "както и за регистрации и промяна в регистрациите" се заменят със "за регистрации и промяна в регистрациите, както и за включване и промяна на включен лекарствен продукт в позитивния лекарствен списък";
б) в ал. 3, т. 2 след думите "пределни цени на лекарствените продукти" се добавя "за изготвянето на позитивния лекарствен списък".
2. В чл. 74 се създават ал. 6 и 7:
"(6) В случаите по предходната алинея заявлението за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, може да се подаде едновременно със заявлението за откриване на аптека. Към него освен документите по ал. 1 се прилагат и:
1. удостоверение, че срещу заявителя не е повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;
2. свидетелство за съдимост на заявителя - магистър-фармацевт, едноличен търговец или управителя/изпълнителния директор на юридическото лице заявител, както и на отговорното за извършване на дейностите по чл. 34 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите лице;
3. съдебни удостоверения, че заявителят не е обявен в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в ликвидация;
4. удостоверения за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ;
5. документ, че заявителят няма публични задължения към държавата;
6. копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическото/юридическото лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност и копие от това разрешение;
7. правила за извършване на дейности с наркотични вещества, одобрени от ръководителя на аптеката;
8. заповед за определяне на лицата, които в отсъствие на управителя на аптеката отговарят за касата, в която се съхраняват лекарствата, съдържащи наркотични вещества;
9. протокол, издаден от инспектора по наркотичните вещества към районния център по здравеопазване в областта, на чиято територия са намират помещенията на аптеката, удостоверяващ съответствието на фактическите условия с представената документация.
(7) В случаите по ал. 6 се събира таксата по този закон, както и такса по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 5 юни 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
(Обн., ДВ, бр. 79 от 04.10.2005 г.)
..............................................................
..............................................................
Преходни разпоредби

§ 50. Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от втора категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по новия ред като заявления за регистрация.
§ 51. Издадените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 35 са валидни за срока, за който са издадени.

Законът е приет от XL Народно събрание на 21 септември 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

--------------------------------------------------------------------------------

EOF

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator