Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусJournal of Clinical Medicine: Профил на безопасност на нестероидните противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ)
Journal of Clinical Medicine: Профил на безопасност на нестероидните противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ) 30 април 2009

Р. Стоилов: МБАЛ „Св. Иван Рилски” Клиника по ревматология.
Ключови думи: Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, Gastrointestinal toxicity, Cardiovascular toxicity, COX 2 inhibitors
Адрес за контакт: МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. “Акад. Иван Гешов” №15, 1431 София, email: rmstoilov@abv.bg

НСПВЛ са сред най-често използваните медикаменти в медицинската практика. Те са много полезни за овладяване на болката и другите симптоми на възпалението, но могат да имат и редица неблагоприятни въздействия върху стомашно-чревния тракт, сърдечно-съдовата система, отделителната система и др. Водещият механизъм, определящ както тяхната ефективност, така и тяхната токсичност, е потискането на циклооксигеназата. Инхибирането на COX-1 е свързано с изявата на нежелани лекарствени реакции. COX-2 инхибиторите имат по-малка гастротоксичност, но някои проучвания дадоха основание да се счита, че продължителното лечение с коксиби във високи дози може да повиши риска от сърдечно-съдови инциденти. В обзора е представена информация, че коксибите имат ефективност, съпоставима с тази на неселективните НСПВЛ, значително по-щадящи са за гастро-интестиналния тракт, а някои от тях могат да повишат риска от сърдечно-съдови инциденти.

Ревматичните заболявания се характеризират с висока честота. Всеки 7-ми жител на Земята е с някакви ревматични оплаквания, във всяко 3-то семейство има човек с ревматологичен проблем. Познати са над 200 ревматични болести. Само болните с артрити и остеоартроза в света са около 300 млн., а в Европа – приблизително 100 млн. Повечето от тези заболявания са хронични. Ревматичните болести са една от най-честите причини за временна нетрудоспособност, както и за трайно инвалидизиране. Застаряването на населението и промените в начина на живот на съвременния човек ще увеличават относителния дял на такива хронични болести като остеоартроза, остеопороза, различни видове артрити и др., които зачестяват в късните декади от живота на човека (виж графика 1). Демографските прогнози сочат подчертано нарастване в следващите десетилетия на броя на хората над 60-годишна възраст, както и на тези над 80-годишна възраст. В Европа само ставните болести съставляват около 50 % от всички хронични болестни състояния при лицата над 65-годишна възраст (4). (графика 1) .Честота на най-честите ревматични болести в зависимост от възрастта. Хроничният ход на тези болести изисква постоянно или интермитентно лечение, както и периодичен лекарски и лабораторен контрол. Това е свързано със значителни финансови средства, консумативи, медицинска техника, лекарски труд и др. В Европа икономическият товар само за ревматичните болести е повече от 200 милиарда евро годишно (4). В много случаи работоспособността може да е запазена, но дискомфортът, който те предизвикват, се отразява на качеството на професионалната дейност на засегнатите, както и на качеството на живот в свободното време.Най-широко използваните медикаменти при лечение на ревматичните болести са НСПВЛ. Те съчетават противовъзпалителен, аналгети- чен и антипиретичен ефект. Ежедневно повече от 30 млн. души по света ползват НСПВЛ. 10% от общата популация в повечето европейски страни приема неселективни НСПВЛ, а при възрастните лица този процент достига 25 (14). С този вид лекарства се постига симптоматично повлияване на ставната болка, на сковаността и отока, както и на функционалния капацитет на опорно-двигателния апарат, т.е. постига се значително клинично подобрение на болните. При клиничното приложение на НСПВЛ е необходимо да се спазват следните принципи: адекватно дозиране; достатъчна продължителност на лечебния курс; съобразяване с индивидуалната чувствителност към НСПВЛ; правилно разпределение на предписаната доза в денонощието; използване на алтернативни форми на приложение /ректално, парентерално, перкутанно/ и т.н.

Независимо че НСПВЛ са изключително полезни за потискане на възпалението и болката, употребата им често се съпътства от нежелани лекарствени реакции. В последните години се отделя все по-голямо внимание на отношението полза/ риск при клиничното приложение на НСПВЛ. Особено внимание заслужават стомашно-чревните нежелани събития (1), а напоследък – и сърдечно-съдовите (8). По данни на Spanish System of Pharmacovigilance (SSPV) за периода 1983–1991 г. са направени 18348 съобщения за НЛР, като 8.8% са били предизвикани от НСПВЛ, които се нареждат на второ място след антибиотиците (15.1%). Най-често цитираните НСПВЛ са: диклофенак (364 съобщения), пироксикам (282), индометацин (197), напроксен (155) и кетопрофен (137).

Неселективните НСПВЛ упражняват своите ефекти като блокират приблизително в еднаква степен двата изоензима на циклооксигеназата – СОХ-1 и СОХ-2. Потискането на индуци- руемата СОХ-2 е свързано с терапевтичните ефекти на НСПВЛ – антиинфламаторен, аналгетичен и антипиретичен. Инхибирането на конститутивната СОХ-1, която поддържа хомеостазата, води до нежелани лекарствени реакции от страна на гастро-интестиналния тракт, бъбреците и сърдечно-съдовата система.Фиг 1. Механизъм на действие на неселективните НСПВЛ.

Нежеланите въздействия на НСПВЛ върху ГИТ са сигнификантна причина за болестност и смъртност (11). Около 60% от пациентите на хронично лечение с НСПВЛ имат диспептични оплаквания: коремна болка, гадене, повръщане, парене зад гръдната кост; а 15–30% имат ендоскопски доказани гастродуоденални язви. Повечето клинично значими НЛР, свързани с употребата на НСПВЛ, са усложнения на язвата – перфорация, обструкция или кървене (ПОК). Клиничните проучвания показват, че около 1.5% от пациентите с РА и ОА, третирани с НСПВЛ получават ПОК (1, 13, 14).

НСПВЛ потискат синтезата на цитопротективните простагландини, намаляват мукусната и бикарбонатната секреция в стомаха, увреждат повърхностния фосфолипиден слой, намаляват лигавичния кръвоток, увеличават киселинната секреция. Всичко това нарушава баланса между защитните и агресивните фактори в стомаха и дуоденума.(фиг 2) Нежелани ефекти на НСПВЛ върху стомашната лигавица

Основните фактори, асоциирани с повишен риск от стомашно-чревни НЛР са:
- висока доза или комбинация от НСПВЛ;
- възраст над 65 години;
- анамнестични данни за язвена болест в миналото;
- продължителна употреба на НСПВЛ;
- едновременно приложение и на други лекарства /антикоагуланти, глюкокортикостероиди и др./;
- сериозни съпътстващи заболявания;
- други: наличие на инфекция с Helicobacter Pylori, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и др.

При наличие на един или няколко от тези фактори, трябва да бъдем особено бдителни. Лицата, които употребяват НСПВЛ, имат три пъти по-висок относителен риск за развитие на сериозни стомашно-чревни НЛР и два пъти по-висок относителен риск от кървене, в сравнение с тези, които не употребяват НСПВЛ. Болните в по-късна възраст, които провеждат лечение с НСПВЛ, са с три пъти по-висок риск от развитие на стомашно-чревни усложнения, в сравнение с употребяващите НСПВЛ в по-млада възраст. Сериозните гастроинтестинални усложнения, вследствие употребата на НСПВЛ, в редица случаи могат да имат летален изход. На графика 2 е показано, че смъртността, причинена от употребата на НСПВЛ в САЩ за 1 година, е съпоставима с тази при болните от СПИН.

(графика 2) Смъртност, причинена от ГИ усложнения вследствие на НСПВЛ, спрямо някои други заболявания /САЩ/.


Във Великобритания приблизително 20% от спешните случаи с усложнения от горните отдели на стомашно-чревния тракт за една година, са причинени от неселективни НСПВЛ /около 12 000 лица/. Седемдесет и един процента от употребяващите неселективни НСПВЛ са с увреждания на тънкото черво, което е установено с капсулна ендоскопия. Само 10% от лицата, които не ползват този вид лекарствени продукти, имат подобни увреждания (7). Лечението на сериозните нежелани лекарствени събития от страна на ГИТ е свързано със значителни икономически загуби. Тоталната цена на лечението на един пациент е от $1800 в Швейцария до $6500 в Холандия (3).

(графика 3) Директна цена, асоциирана със сериозни стомашно-чревни нежелани събития (Chevat, C. et al Pharmacoeconomics, 2002 19, /Suppl.1/, 17-32).СОХ-2 концепцията породи реални надежди за оптимизиране на баланса между терапевтичната ефективност и нежеланите лекарствени реакции на НСПВЛ, т.е. между ползата и риска. Тази концепция разкри възможности за създаване на нова генерация НСПВЛ, наречени селективни инхибитори на циклооксигеназа 2 (6). Днес разполагаме със значителен опит при приложение- то им. Механизмът на действие на селективните СОХ-2 инхибитори е представен на фигура 3. Те блокират индуцируемата СОХ-2 и щадят конститутивната СОХ-1.

(фиг. 3) Механизъм на действие на селективните СОХ-2 инхибиториРедица проучвания показаха, че селективните СОХ-2 инхибитори имат обезболяващ и противовъзпалителен ефект, съпоставим с този на неселективните НСПВЛ, но в значително по-голяма степен щадят гастродуоденалната лигавица (10, 13, 15, 16). В последно време беше установено, че някои представители на СОХ-2 инхибиторите при продължителна употреба водят до кардиоваскуларни усложнения. Това създаде предпоставки за разколебаване на положителното отношение към високоселективните СОХ-2 инхибитори, наречени още коксиби. Допуска се, че СОХ-2 инхибицията води до нарастване на потенциалния риск от тромбоемболични сърдечно-съдови прояви, както е установено в проучването VIGOR (9). Предполагаемият механизъм за това се свързва с потискането на синтезата на съдовия простациклин (PgI2), без да се потиска синтезата на тромбоксан A2 (TXA2) от тромбоцитите. СОХ-2 инхибиторите не влияят на тромбоцитната агрегация (12, 18). На фигура 4 е представена протромботичната хипотеза.

(фигура 4) Протромботична хипотеза.


Трябва да подчертаем, че пациентите, включени в проучването VIGOR, са лекувани с Vioxx (rofecoxib) 50 mg/дневно в продължение на 1 година (2). Засега няма данни, че други СОХ-2 селективни инхибитори водят до повишаване на риска от кардиоваскуларни усложнения (9). Като се има предвид, че СОХ-2 селективните инхибитори са различни химични съединения, изглежда по-вероятно да се касае за лекарство специфичен, а не за клас специфичен ефект. На фигура 5 са представени химическите структурни формули на различните коксиби, които са две основни групи – сулфонамиди и сулфонили.

(фиг.5) Коксиби първа и втора генерация – химическа структурна формула.


Засега можем да считаме, че клиничните данни, които предизвикаха изтеглянето на Vioxx (rofecoxib), са специфично свързани с него и не би следвало “по подразбиране” да бъдат отнесени и към останалите СОХ-2 селективни инхибитори. При около 1.4 милиона пациенти в САЩ, употребяващи СОХ-2 селективни и неселектив- ни НСПВЛ, е проучен рискът от остър миокарден инфаркт. Установено е, че при пациентите на celecoxib, рискът от ОМИ е съизмерим с контролната група, за разлика от лекуваните с rofecoxib 50 mg/дневно и някои други неселективни НСПВЛ (8, 17). На графика 4 са представени данните от Nested Case-Control Study, публикувани в Lancet 2005г (8).

(графика 4) Риск от остър МИ, свързан с употреба на COX-2 селективни инхибитори и неселективни НСПВЛ (~1.4 милиона пациенти)Американската агенция за храни и лекарства (FDA) препоръчва на фармацевтичните компании да ревизират лекарствените указания за неселективните НСПВЛ, както и за СОХ-2 инхибиторите. Същите да включат специално предупреждение за повишен риск от сърдечно-съдови нежелани събития и животозастрашаващи стомашно-чревни кръвоизливи (5). В САЩ и Канада COX-2 инхибиторите са контраиндицирани при коронаро-артериална байпас хирургия и периоперативно приложение в кардиохирургията. В Европа (препоръка на ЕМЕА), COX-2 селективните инхибитори и неселективните НСПВЛ имат различна лекарствена информация. Контраиндикации за приложение на COX-2 селективните инхибитори са: сърдечна недостатъчност II-IV клас по NYHA, установена ИБС, периферни артериални болести, мозъчно-съдови заболявания, неконтролирана хипертония (само за Arcoxia [etoricoxib]).

Библиография
1. Armstrong CP, Blower AL. Non-Steroidal Anti-
Inflammatory Drugs And Life Threatening Complications Of Peptic
Ulceration. Gut. 1987; 28:527–532
2. Bombardier C. et al for the VIGOR Study Group.
Comparison of Upper Gastrointestinal Toxicity of Rofecoxib And
Naproxen In Patients With Rheumatoid Arthritis. N Engl J Med.
2000; 343:1520–1528.
3. Chevat C. et al. Healthcare Resourse Utilisation And
Costs Of Treating NSAID-Associated Gastrointestinal Toxicity.
A Multinational Perspective. Pharmacoeconomics, 2002; 19 /
Suppl.1/:17-32.
4. European Science Foundation, 26; 2006:1-3.
5. FDA News, April 2005.
6. Goldstein J.L. et al. Reduced Risk of Upper Gastrointestinal
Ulcers With Celexocib: a Novel COX 2 Inhibitors. Am J
Gastroenterol. 2000; 95:1681–1690.
7. Graham D.J.et al Clin. Visible Small-Intestinal Injury in
Chronic NSAID Users. Gastroenterol. Hepatol. 2005; 3:55-59.
8. Graham D.J. et al. Risk of Acute Myocardial Infarction
and Sudden Cardiac Death in Patients Treated with Cyclo-Oxygenase
2 Selective and Non-Selective Non-Steroidal Anti-Inflammatory
Drugs: Nested Case-Control Study. Lancet 2005; 365:475–481.
9. Mukherjee D. et al. Risk of Cardiovascular Events
Associated with Selective COX-2 Inhibitors. JAMA.2001; 286:954–
959.
10. Mckenna F. et al. Celecoxib Versus Diclofenac in the
Management of Osteoarthritis of the Knee. Scand J Rheumatol.
2001; 30:11-18
11. National Center for Health Statistics, 1998.
12. Ray W. et al. Weighing the Risks and Benefits of Coxibs,
NSAIDs and Antiplatelet Therapy: Where the Data Lead. Lancet.
2002; 360:1071-1073.
13. Singh G. et al. Gastrointestinal Tract Complications of
Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Treatment in Rheumatoid
Arthritis. A Prospective Observational Cohort Study. Arch Intern
Med. 1996; 156:1530–1536.
14. Singh G., Triadafilopoulos. Epidemiology of NSAID Induced
Gastrointestinal Complications.J Rheumatol. 1999; 26(suppl 56):18-
24.
15. Singh G., et al for the SUCCESS-I Investigators. Celecoxib
Versus Naproxen and Diclofenac in Osteoarthritis Patients:
SUCCESS-I Study. Am J Med. 2006; 119:255-266.
16. Silverstein F.F., et al. Gastrointestinal Toxicity with
Celecoxib vs Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs for Osteoarthritis
and Rheumatoid Arthritis. JAMA. 2000; 284:1247-1255.
17. White W.B. et al. Comparison of Thromboembolic Events
in Patients Treated with Celecoxib, a Cyclooxygenase 2 Specific
Inhibitor, Versus Ibuprofen or Diclofenac. Am J Cardiol. 2002;
89:425–430.
18. Wilner K.D. et al. Celecoxib Does not Affect the
Antiplatelet Activity of Aspirin in Healthy Volunteers. J Clin
Pharmacol. 2002; 42:1027–1030.

Съкращения:
ГИТ - гастро-интестиналния тракт
ССС - сърдечно-съдова система
НСПВЛ - нестероидни противовъзпалителни лекарства
НЛР - нежелании лекарствени реакции
СОХ-1 - циклооксигеназа изоензим 1
СОХ-2 - циклооксигеназа изоензим 2
ПОК - перфорация, обструкция, кървене
РА - ревматоиден артрит
ОА - остеоартроза
ОМИ - остър миокарден инфаркт

Journal of Clinical Medicine, Брой 1.

За JCM

Journal of Clinical Medicine, издание на фондация Communitas, е ново медицинско списание, в което всяка статия ще се представя на български и английски език. Водеща цел на редакционната колегия на списанието ще бъде да поощрява и популяризира развитието на медицинската наука като публикува конкурентни виждания и научни разработки в областта на: клиничната медицина и предклинични научни разработки с непосредствено клиничноприложение; лекарствената безопасност и добрата регулаторна практика; фармакоикономика и здравен мениджмънт, както и виждания и разработки в областта на студентското и следдипломно обучение по медицина.www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator