Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусРевизирани препоръки за лечение на HIV-1 инфекция при възрастни и млади индивиди.
Ревизирани препоръки за лечение на HIV-1 инфекция при възрастни и млади индивиди. 20 ноември 2008

Американският департамент по здравеопазване и социални грижи (DHHS) издаде ревизия на препоръките от януари 2008 г. за антиретровирусно лечение на HIV-1 инфекцията при възрастни и млади пациенти.

След въвеждането й през 1996 г., комбинираната антиретровирусна терапия се подобри съществено. През последните години навлязоха медикаменти с различен механизъм на действие. Бяха одобрени и ново поколение агенти от съществуващите класове, действащи дори и срещу резистентен вирус.

Препоръките на DHHS се фокусират върху базовите изследвания, терапевтичните цели, индикациите за стартиране на антиретровирусна терапия, избиране на първия режим при нелекувани пациенти, медикаменти/комбинации, които трябва да бъдат избягвани, справяне и намаляване на страничните ефекти и лекарствените взаимодействия, справяне с терапевтичния неуспех, третиране на специфични групи пациенти.

Главните терапевтични цели, които се подчертават в последната ревизия са: намаляване на морбидността и смъртността, подобряване на качеството на живот и имунологичната функция, намаляване на вирусния товар и предотвратяване на вертикалната трансмисия. Ясно е упоменато, че антивирусните агенти не могат да премахнат HIV от организма..

Преди започване на лечението се препоръчват извършването на генотипен тест за резистентност, както и проучване на лекарствените взаимодействия и коморбидните състояния. Факторите, свързани с успех на терапията, включват: високопотентна антиретровирусна терапия, стриктно придържане към терапията, ниска виремия и високи базови CD4 нива, пързо намаляване на виремията.

Клиницистът трябва да прецени потенциалните вреди и ползи от ранното започване на антиретровирусна терапия. Терапия трябва да се инициира при пациенти, имащи СПИН-дефиниращо заболяване или CD4 стойности под 350 клетки/мкл. Други индикации (независещи от CD4 броя) са: бременност, HIV нефропатия и коинфекция с хепатит В.

Антиретровирусните режими трябва да включват поне 2, за предпочитане 3 активни агента от няколко класа. При непровеждали терапия пациенти вирусният товар би трябвало да се понижи до неоткриваем в рамките на 12 до 24 седмици. Трябва да се отбележи че 6% до 16% (САЩ) от тези пациенти имат придобита антиретровирусна резистентност.

Специфични промени спрямо препоръките от януари 2008 г.

- нова схема за провеждане на лабораторни тестове преди и след провеждането на антиретровирусна терапия с цел мониториране на ефикасността и безопасността

- при пациентите с вирусни нива между 500 и 1000 копия / мл по време на терапия трябва да се има предвид наличието на резистентност -> необходимо провеждане на тест за резистентност.

1. Режими, съдържащи протеазен инхибитор
- ritonavir-подсиленият darunavir е добавен като предпочетен протеазноинхибиторен елемент
- с изключение при бременните жени, ritonavir-подсиленият lopinavir е с променен статут от "алтернативен" на "предпочитан"

2. Режими, съдържащи два инхибитора на обратната трансктиптаза.
- abacavir + lamivudine - променен статут от "предпочитан" на "алтернативен". Решението се базира на големи наблюдателни кохортни проучвания, които сочат повишен риск от инфаркт на миокарда при пациенти със повишени сърдечносъдови фактори и по-голям риск от вирусологичен неуспех при пациенти с базови вирусни нива над 100 000 копия/мкл.

3. Режими, които не се препоръчват за употреба / трябва да се прилагат с повишено внимания
- поради опасения от ниска ефикасност, не се препоръчват комбинацията неподсилен atazanavir/didanosine/emtricitabine (или lamivudine)
- поради проучвания, сочещи ранен вирусологичен неуспех, комбинацията nevirapine + tenofovir + emtricitabine (lamivudine) трябва да се прилага с повишено внимание и мониторинг на вирусологичния отговор.

Основни точки на препоръките за лечение на HIV инфекция

Базови изследвания
- на всеки пациент с HIV инфекция трябва да бъде снета пълна анамнеза, да бъдат проведени физикални и лабораторни изследвания; да бъде оказана психологична помощ
- трябва да бъдат отчетени злоупотреби с вещества, икономически фактори, социална подкрепа, умствени заболявания, високорисково поведение.
- главните маркери за инфекция и ефект на терапията са: брой на CD4 Т-хелперни лимфоцити и HIV RNA (вирусно натоварване/товар)
- с цел избиране на най-ефективния режим, трябва да се извърши тест за резистентност - както при непровеждали, така и при провеждали терапия пациенти.
- преди стартирането на терапия с CCR5-антагонист трябва да се извърши тест за тропизъм, а преди включването на abacavir пациентът трябва да се изследва за човешки антиген-В*5701.
- стойностите на CD4 трябва да бъдат изследвани на всеки 3-4 месеца с цел мониториране на терапевтичния отговор
- при пациентите с продължителен вирусологичен отговор, добро придържане към терапията и стабилен клиничен статус с продължителност над 3-4 години, честотата на CD4 изследванията може да се намали до 2/годишно.
- HIV RNA трябва да бъдат изследвани базово и при всяка промяна в терапията
- мониторирането се инициира в рамките на 2 до 8 седмици след промяната на терапията и трябва да бъде извършвано на интервали 4-8 седмици.
- при стабилни пациенти интервалите може да са по-големи - на всеки 3-4-6 месеца.

Терапевтични цели
- антиретровирусните медикаменти не могат да постигнат ерадикация на вируса
- целите на терапията са намаляване на морбидността, удължаване на преживяемостта, подобряване на качеството на живот, възстановяване на имунологичната функция, намаляване на вирусния товар и предотвратяване на вертикалното предаване.
- антиретровирусните режими трябва да съдържат поне 2, за предпочитане 3 активни медикамента от няколко класа.
- намаляването на вирусния товар до неоткриваем става обикновено в рамките на 12 до 24 седмици.
- в зависимост на географския регион се наблюдава процент на придобита резистентност
- предикторите за вирусологичен успех включват: висока потентност, добър къмплайънс, ниска базова виремия, високи базови CD4 стойности, бързо намаляване на вирусния товар
- преди започване на терапията - тест за резистентност, анализ за евентуални лекарствени взаимодействия, отчитане на съпътстващите заболявания

Инициация на терапията
- терапия трябва да се започне при пациенти с документирано СПИН-дефиниращо заболяване или CD4 стойности под 350 клетки/мкл
- независимо от CD4 броя, антиретровирусна терапия трябва да се започне при бременни жени, пациенти с HIV-нефропатия и коинфекция с хепатит В.
- антиретровирусната терапия при пациентите с HIV нефропатия запазва бъбречната функция и удължава преживяемостта
- при пациентите с хепатит B инфекция, режимът трябва а включва tenofovir + lamivudine/emtricitabine с цел намаляване на риска от резистентност
- при започване на ранна терапия трябва да бъдат отчетени ползите и рисковете.

Непрепоръчителни режими
- монотерапия
- режими от два инхибитора на обратната транскриптаза - не демонстрират потентността на тройните комбинации
- тройни NRTI режими - субоптимална активност
> непрепоръчителни компонентни: didanosine + stavudine, atazanavir + indinavir, efavirenz през първия триместър на бременността, emtricitabine + lamivudine, etravirine + неподсилен протеазен инхибитор, etravirine + ritonavir-подсилен atazanavir, fosamprenavir, tipranavir или небустиран darunavir, saquinavir и tipranavir; stavudine + zidovudine.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator