Начало
НачалоЗаболяванияОтравяния и невроинтоксикацииОтравяне с етиленгликол (антифриз) - механизъм, симптоми, диагноза и лечение
Отравяне с етиленгликол (антифриз) - механизъм, симптоми, диагноза и лечение

Отравянето с етиленгликол е спешно състояние, което изисква бърза медицинска намеса. Етиленгликолът е основна съставка на антифриза (95% концентрация), охладителите за двигатели и хидравличните спирачни течности.

Отравянето с етиленгликол се характеризира с леки симптоми, които постепенно могат да прогресират до смърт. Ако терапията се започне рано, прогнозата е много благоприятна; за жалост обаче голяма част от пациентите се хоспитализират в късните стадии на интоксикацията, диагнозата се поставя късно, а лечението се забавя

Леталната доза на етиленгликола е 1.4 - 1.6 ml/kg (около 100 ml при възрастен), но и доза от 30 ml може да е фатална

Честота. Честотата на отравянията с етиленгликолови продукти (напр. антифриз) е малка. Отравянето често е следствие от опит за самоубийство или случайна консумация.

Химична структура. Етиленгликолът, известен още като 1,2-етандиол или гликолов алкохол, е дихидроксилен алкохол, дериват на алифатните въглеводороди. Има молекулна формула C2H6O2 и молекулна маса 62.07 g/mol. Няма цвят или миризма; има вискозна консистенция; силно хигроскопична течност.Фармакокинетика. Етиленгликолът бързо се резорбира в храносмилателния тракт, достигайки пикова кръвна концентрация от 1 до 4 часа след поглъщането. Обемът на разпределение варира от 0.5 до 0.8 l/kg. Основният метаболизъм се извършва в черния дроб. Около 80% от етиленгликола се метаболизира хепатално, 20% се екскретира непроменен. Елиминационният полуживот на етиленгликола е приблизително 3 часа, но е удължен до 17-18 часа при инхибирането на алкохол дехидрогеназата.

Механизъм на токсичност. Разбирането на метаболизма на етиленгликола е от ключово значение за разбирането и на механизма на неговата токсичност и съответната терапия, която може да се приложи. Докато самият етиленгликол е относително нетоксичен, неговите метаболити водят до значително клетъчно увреждане в различни тъкани, особено в бъбреците, следствие най-вече на гликоловата и оксаловата киселина (в зависимост на серумното pH).

Метаболизмът на етиленгликола е четиристъпален процес, протичащ предимно в черния дроб. По време на първата стъпка етиленгликолът се метаболизира до гликоалдехид чрез ензима алкохол дехидрогеназа (АДХ). Гликоалдехидът бързо се превръща в гликолова киселина чрез алдехид дехидрогеназата (втора стъпка). Третото стъпало е по-нататъшния метаболизъм от гликолова киселина -> глиоксилат, което протича много бавно. Това води до натрупването на гликолова киселина. Продукцията на гликолова киселина нарушава клетъчните функции и води до тежка метаболитна ацидоза - характеристика на отравянето с етиленгликол (антифриз). Малкото количество млечна и мравчена киселина, които също се получават, е клинично незначително. Глиоксилатът и мравчената киселина, които са по-токсични от гликоловата киселина, са в много малки количества и не водят до токсичност. Четвъртата стъпка е превръщането на глиоксилата до оксалат, който бързо преципитира като калциев оскалат в кристална форма най-вече в бъбреците.Симптоми. Много автори описват 3 стадия на отравянето с етиленгликол (антифриз): неврологичен стадий, следван от кардиопулмонален (сърдечнодихателен) стадий, и най-накрая - бъбречен (ренален) стадий. В много случаи някои от стадиите се препокриват, в други пък - някой от тях е доминиращ, а друг - липсващ.

1. Неврологичен стадий (30 мин до 12 часа след поглъщане).
Ранните неврологични ефекти имат двуфазен курс. В рамките на минути до няколко часа след отравяне с антифриз (етиленгликол) се появяват симптомите на обикновена интоксикация с етилов алкохол - замаяност и еуфория. Възможно е да се появят гадене и повръщане.

С напредването на етиленгликоловия метаболизъм се наблюдава метаболитна ацидоза и депресия на централната нервна система. Приблизително 4 до 12 часа след интоксикацията доминират симптомите, свързани с метаболитите на етиленгликола. Техният ефект може да е забавен, ако пациентът е погълнал значителни количества етанол, който инхибира етиленгликоловия метаболизъм.
В тежките случаи, симптомите от страна на нервната система включват кома, свързана с хипотония, хипорефлексия (намаление на рефлексната дейност), припадъци и симптоми и признаци на менингиеално дразнене (менингизъм). Цитотоксичността и отлагането на калциев оксалат може да доведе до увреждане на главния мозък и депресия на централната нервна система.

Други неврологични симптоми на отравянето с етиленгликол са: нистагъм (бързи движения на очните ябълки), атаксия (некоординирани движения), офталмоплегия (парализа на мускулите, движещи очната ябълка), клонични гърчове. При повечето случаи на отравяне с етиленгликол очните дъна са нормални, но в някои случаи може да се наблюдава оток на макулата, подобно на отравяне с метанол.

2. Кардиопулмонален стадий (12 - 24 ч. след поглъщането)
Във втората фаза на отравянето с етиленгликол се наблюдава тахикардия и лека хипертензия. При тежки случаи настъпва тежка метаболитна ацидоза с компенсаторна хипервентилация, съпроводени с мултиорганна недостатъчност. Повечето смъртни случаи настъпват по време на тази фаза.

3. Бъбречен стадий (24 - 72 часа след поглъщането).
Симптомите на третата фаза могат да включват олигурия (намалено количество на урината), болка в хълбочната област, остра тубуларна некроза, бъбречна недостатъчност и в редки случаи костномозъчно потискане. При тежките случаи на етиленгликолова интоксикация бъбречната недостатъчност може да настъпи рано и да доведе до анурия (липса на уринна екскреция). Възстановяването на бъбречната функция често е пълно, но може ди изиска няколко месеца хемодиализа. Дори и при тежки бъбречни увреждания рядко се налагат хронична хемодиализа и бъбречна трансплантация. Сериозно увреждане на черния дроб почти не се наблюдава.

Диагноза. Много от симптомите и признаците, свързани с отравянето с етиленгликол и метанол (гадене, повръщане, депресия на централната нервна система) са неспецифични и са подобни на симптомите при редица други отравяния и заболявания. Има няколко ключови момента, които биха насочили клинициста към диагнозата етиленгликолово отравяне.

1. В историята на пациента би трябвало да има отчетливо забавяне между консумацията и появата на токсични симптоми

2. Респираторния дистрес с хипервентилацията сочат метаболитна ацидоза и присъстват в повечето случаи. Метаболитната ацидоза може бързо да бъде определена чрез електролитен и газов анализ.

3. Етиленгликоловото отравяне винаги трябва да се има предвид, когато пациент има метаболитна ацидоза с неопределен произход.

Бързата диагноза на отравянето с антифриз (етиленгликол) е от изключително значение, тъй като терапията е много ефективна, ако се приложи скоро след поглъщането. В много случаи, когато диагнозата се забави, терапията има малка ефективност, а последиците са фатални.

Ключът към бързата диагноза е да се събере историята на пациента от самия пациент, приятел или член на семейството. Това понякога е трудно, защото пациентите често са объркани, стресирани, дори коматозни.

Най-дефинитивният метод за диагностициране на отравянето с етиленгликол е директното измерване на серумния или уринния етиленгликол. При късно постъпване тези измервания може и да не могат да бъдат направени. Тъй като етиленгликолът става токсичен след превръщането си в своите метаболити, няма съществена връзка между кръвните концентрации на етиленгликол и тежестта на отравянето. В голяма част от случаите пациентите не търсят лекарска помощ, докато не се развият пълните симптоми, когато вече концентрациите на етиленгликол в кръвта са ниски, но тези на токсичните метаболити - високи.

В случай, когато не може да бъде извършен специфичен анализ, изчислението на анионната и осмолалитетна дупки могат да бъдат полезни в ранната и точна диагноза.

Анионната дупка представлява разликата между серумните концентрации на натриевите и калиевите йони от една страна и хлоридните и бикарбонатни йони от друга:

(Na+ + К+) - (Cl- + HCO3-); норма 12 - 6 mmol/l

Друг начин за изчисление е:

(Na+) - (Cl- + HCO3-); норма 8 - 12 mmol/l

Метаболитната ацидоза с повишена анионна дупка и нормална хлоридна концентрация е индикация за натрупването на нелетливи органични киселини - при бъбречна недостатъчност, кетоацидоза, лактоацидоза, при поглъщане на субстанции като метанол, етиленгликол, салицилати, желязо. В отсъствието на циркулаторна недостатъчност, диабет, алкохолизъм и уремия, повишената анионна дупка е ясна индикация за отравяне с една или няколко от изброените по-горе субстанции.

Диагностичната стойност на анионната дупка се повишава, ако се отчете и осмолалитетната дупка. Последната преставлява разликата между измерения осмолалитет и изчисления осмолалитет в серума. Осмолалитетът се определя от натрия, глюкозата и уреята. Изчислява се по формулата.

Осмолалитетна дупка (mOsm/kg) = (1.86 x Na+ [mEq/l]) + (урея [mg/dl]/2.8) + (глюкоза [mg/dl]/18)
нормални стойности = 270-290 mOsm/kg

или

SI единици (mmol/kg) = (1.86 x Na+ [mmol/l] = урея [mmol/l] = глюкоза [mmol/l)/0.93
нормални стойности = 280-300 mmol/kg

Повишената осмолалитетна дупка сочи за наличието на един или повече токсични продукти в големи концентрации. Повечето медикаменти, включително и салицилатите, не могат да да бъдат идентифицирани по този начин, тъй като се дисоциират или нямат достатъчно високи серумни концентрации. Интоксикантите, които имат най-изявена способност да покачват осмолалитетната дупка, са тези с ниска молекулна маса. Метанолът и етиленгликолът предизвикват тежка метаболитна ацидоза и повишаване както на анионната, така и на осмолалитетната дупка.

Диагнозата може да постави и въз основа на наличието на камъни калциев оксалат в урината.

Лечение. Лечението на отравянето с етиленгликол има три главни цели: корекция на метаболитната ацидоза, предотвратяване на метаболизма на етиленгликола до получаване на неговите токсични метаболити и премахването им чрез хемодиализа, ако е необходимо.

Стомашният лаваж е индикиран, ако се извърши скоро след поглъщането, или при пациенти в коматозно състояние и риск от конвулсии. Активният въглен няма добро действие при отравяне с етиленгликол, тъй като последният се абсорбира слабо.

Поради депресията на централната нервна система, трябва да се осигури защита на дихателните пътища, а при необходимост - механична вентилация.

Метаболитната ацидоза трябва да се коригира с интравенозни електролитни вливания. Последните са необходими и за поддържане на адекватна уринна секреция. Уринната секреция трябва да бъде внимателно мониторирана и при развитието на на бъбречна недостатъчност вливането на течности трябва да бъде спряно, за да не настъпи хиперволемия. Някои автори препоръчват прилагането на пиридоксин и тиамин, тъй като потенцират алтернативния метаболизъм или превръщането в нетоксични метаболити на етиленгликола.

При хипокалциемия не трябва да се прилага калций, тъй като така може да се увеличи преципитацията на кристали калциев оксалат в тъканите. Все пак при тетания и припадъци е наложително прилагането на калциев глюконат/хлорид.

Ранната и агресивната терапия с натриев бикарбонат е крайъгълен камък в коригирането на първоначалната ацидоза. В първите няколко часа, особено ако антидотна терапия не е иницирана, трябва да се приложат понякога над 500-1000 mmol бикарбонат.При отравянето с етиленгликол клиничният опит сочи, че хипокалциемията може да се влоши по време на агресивната алкална терапия, тъй като алкализацията повишава свързването на калция с белтъците.

Антидотна терапия. Антидотната терапия на отравянето с етиленгликол включва Fomepizole (4-MP [Antizol]), а при липса на този препарат - етанол (поддържане на серумни концентрации 100 mg/dl)

При серумен етиленгликол над 50 mg/dl трябва да се инициира хемодиализа. Перитонеалната диализа също премахва етиленгликола и неговите метаболити, въпреки че не е толкова ефективна като хемодиализата.

Прогноза. При ранно антидотно лечение и коригиране на метаболитната ацидоза, прогнозата е благоприятна. Всяко забавяне в диагнозата и лечението влошава прогнозата.

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator