Начало
НачалоКлинични пътекиКП № 267 ОРТОГНАТИЧНА ХИРУРГИЯ
КП № 267 ОРТОГНАТИЧНА ХИРУРГИЯ

КП № 267 ОРТОГНАТИЧНА ХИРУРГИЯ
Минимален болничен престой – 4 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ


*24.2 ГИНГИВОПЛАСТИКА
гингивопластика с костен или мекотъканен трансплантат

*24.5 АЛВЕОЛОПЛАСТИКА
алвеолектомия (интеррадикуларна) (интрасептална) (радикална) (обикновена) (с трансплантат или имплантант)
Изключва:
биопсия на алвеола - 24.12
ан блок резекция на алвеоларен процесус и палатум - 27.32

ЕКСЦИЗИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ
*76.43 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАНДИБУЛА
Изключва:
гениопластика - 76.67-76.68
такава при едновременна тотална мандибулектомия - 76.41
*76.46 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ
Изключва:
такава при едновременна тотална остектомия – 76.44

*76.5 ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОПЛАСТИКА

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И ОРТОГНАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ
кодирай също едновременно прилагане на:
костен трансплантат - 76.91
синтетичен имплантант - 76.92
Изключва:
реконструкция на лицеви кости - 76.41-76.46
*76.61 ЗАТВОРЕНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАНДИБУЛАРНОТО РАМО
остеотомия с триона на Gigli
*76.62 ОТВОРЕНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАНДИБУЛАРНОТО РАМО
*76.63 ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА ТЯЛОТО НА МАНДИБУЛАТА
*76.64 ДРУГА ОРТОГНАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА МАНДИБУЛА
мандибуларна остеопластика БДУ
сегментна или субапикална остеотомия
*76.65 СЕГМЕНТНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАКСИЛА
максиларна остеопластика БДУ
*76.66 ТОТАЛНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАКСИЛА
*76.67 РЕДУКЦИОННА (НАМАЛЯВАЩА) ГЕНИОПЛАСТИКА
редукционна ментопластика
*76.68 АУГМЕНТАЦИОННА (УГОЛЕМЯВАЩА) ГЕНИОПЛАСТИКА
ментопластика:
БДУ
с трансплантат или имплантант
*76.69 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВА КОСТ
остеопластика на лицева кост БДУ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И СТАВИ
*76.97 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО ОТ ЛИЦЕВА КОСТ
Изключва:
отстраняване на:
зъбни телове - 97.33
външно мандибуларно фиксиращо устройство НКД - 97.36
*76.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И СТАВИ

ОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБEН УРЕД ОТ ГЛАВА И ШИЯ
*97.36 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО ВЪНШНО МАНДИБУЛАРНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по лицево – челюстна хирургия Съгласно медицински стандарт “Лицево-челюстна хирургия“
2. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарт “Лицево-челюстна хирургия“
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Зъботехническа лаборатория Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 година на МЗ
2. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
3. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология“

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по лицево -челюстна хирургия;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по лицево -челюстна хирургия;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по образна диагностика.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
• нарушение в съотношенията (трансверзални, сагитални и вертикални) между горна и долна челюст, дължащо се на недоразвитие или преразвитие на долната челюст;
• нарушение в съотношенията (трансверзални, сагитални и вертикални) между горна и долна челюст, дължащо се на недоразвитие или преразвитие на горната челюст;
• значителна загуба на костна тъкан в следствие на патологични процеси, водеща до нарушение на междучелюстното съотношение;
• преразвитие на отделни части на горна или долна челюст, водещи до лицева асиметрия;
• функционални смущения в долночелюстната става, обусловено от вродени или придобити дефекти;
• нарушена анатомия на лицева кост в резултат на вродени или придобити заболявания в областта на лицето.

2.ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.

Лечението е комплексно – ортодонтско, хирургично и медикаментозно, като водещото е хирургичното лечение.
Ортодонтската подготовка предшества хирургичното лечение.
Провеждането на хирургичното лечение е препоръчително да става след завършване на развитието на лицевия скелет.
Хирургичните интервенции върху долната челюст са локализирани в тялото, клона или ставния израстък в зависимост от деформацията и нейната степен на изява.
Хирургичните интервенции върху горната челюст са локализирани в предния или страничния израстък, на алвеоларния гребен или тялото в зависимост от деформацията и нейната степен на изява.
Хирургичните интервенции върху темпоромандибуларната става са свързани с отстраняване на ставната главичка и/или нейното възстановяване (артропластика) в зависимост от типа на заболяването и степенната изява на функционалните смущения.
Хирургичното лечение на вродени или придобити деформации на лицевите кости се извършва след детайлизиране на степента на проява и предхождащите от това функционални смущения.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя въз основа на клиничното, биометрично и рентгеново изследване на лицевите и челюстните кости.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- липса на фебрилитет;
- липса на значими субективни оплаквания;
- нормален оздравителен процес на оперативните рани.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.


ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Ортогнатичното лечение е комплексно – ортодонтско, хирургично и медикаментозно, като водещото е хирургичното лечение.
Ортодонтската подготовка предшества хирургичното лечение.
Провеждането на хирургичното лечение е препоръчително да става след завършване на развитието на лицевия скелет.
Хирургичните интервенции върху долната челюст са локализирани в тялото, клона или ставния израстък в зависимост от деформацията и нейната степен на изява.
Хирургичните интервенции върху горната челюст са локализирани в предния или страничния израстък, на алвеоларния гребен или тялото в зависимост от деформацията и нейната степен на изява.
Хирургичните интервенции върху темпоромандибуларната става са свързани с отстраняване на ставната главичка и/или нейното възстановяване (артропластика) в зависимост от типа на заболяването и степенната изява на функционалните смущения.
Хирургичното лечение на вродени или придобити деформации на лицевите кости се извършва след детайлизиране на степента на проява и предхождащите от това функционални смущения.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 267 “ОРТОГНАТИЧНА ХИРУРГИЯ”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator