Начало
НачалоКлинични пътекиКП № 98 БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ, ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА
КП № 98 БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ, ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА

КП № 98 БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ, ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА
Минимален болничен престой – 1 ден
Минимален болничен престой – 3 дни (при лица под 18 години)

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ - 9 КМ

ОСНОВНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ
***33.21 БРОНХОСКОПИЯ ПРЕЗ АРТИФИЦИАЛНА СТОМА
Изключва:
Та//кава при биопсия - 33.24, 33.27
***33.22 ФИБРООПТИЧНА БРОНХОСКОПИЯ (ФБС)
Изключва:
такава при биопсия - 33.24, 33.27
***33.23 ДРУГА БРОНХОСКОПИЯ (РБС)
Изключва:
за аспирация - 96.05
за биопсия - 33.24, 33.27
***33.24 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА БРОНХ
бронхоскопия (фиброоптична) (ригидна) с:
биопсия тип “четка” на бял дроб
обърсване или промивка за взимане на проба
ексцизия (“отхапваща”) биопсия
диагностичен бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ)
***33.26 ЗАТВОРЕНА (ТРАНСКУТАННА) (ИГЛЕНА) БИОПСИЯ НА БЯЛ ДРОБ
Изключва:
ендоскопска биопсия - 33.27
***33.27 ЗАТВОРЕНА ЕНДОСКОПСКА БИОПСИЯ НА БЯЛ ДРОБ
фиброоптична (гъвкава) бронхоскопия с флуороскопично водене с биопсия
трансбронхиална белодробна биопсия (ТББ)
Изключва:
биопсия с четка на бял дроб - 33.24
перкутанна биопсия на бял дроб - 33.26


ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪДНА СТЕНА, ПЛЕВРАТА, МЕДИАСТИНУМА И ДИАФРАГМАТА
***34.24 ПЛЕВРАЛНА БИОПСИЯ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ
**31.44 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА ТРАХЕЯ

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
Изключва:
ангиокардиография - 88.50-88.58
ангиография - 88.40-88.68
**87.49 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДАВНЕИ НА ГРЪДЕН КОШ
рентгеново изследване на: бронхи, бял дроб, трахея, медиастинум, диафрагма, сърце

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
Изключва:
терапевтичен ултразвук - 00.01 – 00.09
**88.73 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ДРУГИ ГРЪДНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ултрасонография на бял дроб

ДРУГИ АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ
**89.37 – СПИРОМЕТРИЯ

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
** 89.65 – ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ (КГА)

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА
**90.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:
Хематологични изследвания – СУЕ, хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, ДКК;ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*31.5 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ТРАХЕЯ
Изключва:
биопсия на трахея - 31.44-31.45
ларинготрахеална фистулектомия – 31.62
трахеозеофагеална фистулектомия - 31.73

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ
*31.93 СМЯНА НА ЛАРИНГЕАЛЕН ИЛИ ТРАХЕАЛЕН СТЕНТ
*31.94 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОКАЛНО ДЕЙСТВАЩО ЛЕЧЕБНО СРЕДСТВО В ТРАХЕЯТА
*31.95 ТРАХЕОЕЗОФАГЕАЛНА ФИСТУЛИЗАЦИЯ
*31.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТРАХЕЯТА
поставяне на протеза или стент
Изключва:
изваждане на:
вътрелуменно чуждо тяло без инцизия от трахеята – 98.15
трахеостомна канюла – 97.37
смяна на траехостомна канюла – 97.23
тоалет на трахеостома – 96.55

ЕКСЦИЗИЯ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ
*32.01 ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА БРОНХ
електрокоагулация
криотерапия
лазер

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ
*33.42 ЗАТВАРЯНЕ НА БРОНХИАЛНА ФИСТУЛА
затваряне на бронхостомия
фистулектомия:
Бронхокожна, бронхоезофагеална, бронховисцерална
Изключва:
затваряне на фистула:
бронхомедиастинална - 34.73
бронхоплеврална - 34.73
бронхоплевромедиастинална - 34.73

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ
*33.91 БРОНХИАЛНА ДИЛАТАЦИЯ
*33.98 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА БРОНХ
цялостен белодробен лаваж `
Изключва:
друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72
респираторна терапия - 93.90-93.99

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРЪДНА СТЕНА
*34.73 ЗАТВАРЯНЕ НА ДРУГА ФИСТУЛА НА ТОРАКС
затваряне на фистули: бронхоплеврална

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ
*96.56 ДРУГА ПРОМИВКА НА БРОНХ И ТРАХЕЯ
аспирация и насочен (нецялостен) лаваж
Изключва:
Диагностичен бронхоалвеоларен лаваж (BAL) – 33.24
Цялостен белодробен лаваж- 33.99


ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИНТРАЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ДРУГИ МЕСТА БЕЗ ИНЦИЗИЯ
Изключва:
отстраняване на лечебно устройство - 97.31-97.49, 97.61-97.89
*98.15 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ТРАХЕЯ И БРОНХ БЕЗ ИНЦИЗИЯ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
Въведено ендоскопски в трахея и бронхи лекарствено средство (секретолитик, антибиотик, физиологичен серум, кръвоспиращи средства)


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една основна интервенционална процедура, три основни диагностични процедури (една от които задължително е **90.43) и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.
Ако е приложена и изпълнена интервенционалната процедура ***33.26, задължително е две от трите основни диагностични процедури да бъдат **90.43 и **87.49 или **88.73.
Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение /сектор по пневмология и фтизиатрия
или
Клиника/отделение по детски болести
или
Клиника/отделение по детска пневмология и фтизиатрия
или
Клиника/отделение по гръдна хирургия Съгласно Наредба № 18 от 20.06.2005 г. на МЗ
2. Бронхологично отделение/кабинет Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
3. Клиника/отделение/сектор по интензивно лечение Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Отделение по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
2. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност Пневмология и фтизиатрия, притежаващ удостоверение от Медицински Университет за завършен основен курс по “Бронхология” и извършващ рутинно по 100 бронхоскопии годишно, документирани с работен журнал и описателни фишове
или
лекар със специалност Гръдна хирургия, притежаващ удостоверение от Медицински Университет за завършен основен курс по “Бронхология” и извършващ рутинно по 100 бронхоскопии годишно, документирани с работен журнал и описателни фишове;
- лекар със специалност образна диагностика;
- лекар със специалност клинична лаборатория;
- лекар със специалност анестезиология и интензивно лечение.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност Пневмология и фтизиатрия, притежаващ удостоверение от Медицински Университет за завършен основен курс по “Бронхология” и извършващ рутинно по 100 бронхоскопии годишно, документирани с работен журнал и описателни фишове
или
лекар със специалност Гръдна хирургия, притежаващ удостоверение от Медицински Университет за завършен основен курс по “Бронхология” и извършващ рутинно по 100 бронхоскопии годишно, документирани с работен журнал и описателни фишове;
- лекар със специалност детски болести
или
лекар със специалност детска пневмология и фтизиатрия;
- лекар със специалност образна диагностика;
- лекар със специалност клинична лаборатория;
- лекар със специалност анестезиология и интензивно лечение.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
• кървене от долни дихателни пътища (ДДП) – повече от 100 мл за 24 ч.;
• остър задух от попаднало в ДП чуждо тяло или разраснал се тумор в трахея и главни бронхи;
• хиповентилация или ателектаза на белия дроб с развитие на дихателна недостатъчност;
• обективни данни за травматична лезия на трахея и/или бронхи.

1.2. ПЛАНОВИ:
За диагностично уточняване и терапевтично поведение на симптоми от страна на трахея, бронхи, бял дроб, плевра, хранопровод и медиастинални лимфни възли като: дисфония, задух, кашлица, кръвохрак – под 100 мл за 24 часа, слузна/слузно-гнойна експекторация, дисфагия, анемичен синдром, загуба на телесна маса, неясно фебрилно състояние:
• специфично и неспецифично заболяване на бронхобелодробната система;
• бронхообструктивно заболяване в стадий на екзацербация;
• заболявания, свързани с имунния механизъм;
• болести на бронхобелодробната система, причинени от външни агенти;
• други интерстициални и редки белодробни болести;
• вродени аномалии на бронхобелодробната система;
• респираторни нарушения след медицински процедури, усложнения от имплантанти, протези и стентове;
• травми и изгаряни на дихателните пътища;
• диагностика и ендоскопско отстраняване на чуждо тяло или ендобронхиални тумори от трахеобронхиалното дърво;
• предоперативно стадиране при злокачествено заболяване на бронхобелодробната система;
• ендоскопско въвеждане на лекарствени средства;
• за предоперативна подготовка при заболявания на бронхобелодробната система;
• следоперативно ендоскопско лечение на рецидиви, фистули, ателектази и др.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.-
Вземане на биологичен материл за клинико-лабораторни изследвания се извършва до 24 часа от приемането.
Ендоскопско изследване с биопсия – в рамките на болничния престой.
Назначените от лечебното заведение образни изследвания трябва да се извършат в рамките на болничния престой.
Показания за диагностична бронхоскопия: :
- анамнеза за аспирация на чуждо тяло;
- кръвохрачене;
- кашлица с неясен произход;
- немотивиран задух – неповлияващ се от адекватна дезобструктивна терапия;
- рентгенови промени в белите дробове (кръгли сенки, хилусни засенчвания, ателектаза, рецидивиращи инфилтрати, дисеминирани сен¬ки, плеврални изливи),
- парализа на гласна връзка, диафрагма;
- съмнение за злокачествени или доброкачествени тумори на бронхобелодробната система;
- съмнение или наличие на ТБК в храчките;
- трудна конвенционална интубация;
- контролиране позиция на трахеостомна канюла, стент или ендотрахеална тръба и смяната им.
- травми и изгаряния на дихателните пътища от инхалирани вредности, респираторни нарушения от медицински процедури.

Показания за терапевтична бронхоскопия (провежда се при):
- запушване на трахеобронхиалното дърво и белия дроб от секрети – за аспирация и лаваж;
- чужди тела в дихателните пътища – екстракция с ригидна и/или флексибилна техника;
- трахеобронхиални тумори, доброкачествени стриктури и стенози – ендоскопска щипкова деструкция, ендоскопска лазерна коагулация, електрокаутеризация или криотерапия, фотодинамична терапия, ендоскопска дилатация;
- възпалителни заболявания на белия дроб и инхалиране на вредни агенти – аспирация и вливане на лекарствени вещества;
- трахеобронхомалация, трахеални стенози от различен тип, фистули, фисури на мембранозна стена на трахея и бронхи - поставяне на трахеобронхиален стент (протезиране);
- бронхоплеврални и бронхиални фистули – затваряне с хомоложно лепило или друго лечебно вещество, обтурация;
- кървене от долни дихателни пътища (ДДП) - масивното кръвохрачене е показание за бронхологично изследване с цел спешно определяне терапевтично поведение и следва да се извърши до 48 ч. от началото на кървенето;
Противопоказания за бронхоскопия:
Абсолютни:
1. Новопоявило се ритъмно-проводно нарушение.
2. Екстремна хипоксемия, некомпенсирана от подаден с катетър/маска кислород.
3. Остър миокарден инфаркт.
4. Хипертонична криза.
Относителни:
1. Тежка кифосколиоза.
2. Психични отклонения.
3. Нарушения в коагулационния статус.
4. Невъзможност за отваряне на устата.
Усложнения при бронхоскопия:
1. Лекарствена реакция – от премедикацията и/или анестезията
2. Ларингоспазъм
3. Конвулсивна кашлица, въпреки анестезията
4. Бронхоспазъм
5. Температура – над 37,5 Со
6. Инфекция
7. Хипоксемия /Хиперкапния
8. Хеморагия
9. Пневмомедиастинум
10. Пневмоторакс
11. Въздушна емболия
12. Подкожен емфизем
13. Лезия на трахея или бронх

Медикаментозно лечение:
Включва при нужда лечение на основното заболяване и/или корекция на жизнено важни функции, според препоръките за стандартизирано поведение на българското научно дружество по пневмология и фтизиатрия и добрата медицинска практика: лечение с антибиотици, секретолитици, бронходилататори, кръвоспиращи, обезболяващи, водно-солеви разтвори, електролитни разтвори, биопродукти (при нужда) и др.
Оперативно лечение:
Обсъжда се, когато не могат да се овладеят възникнали усложнения от ендоскопското изследване и лечение, напр. травматична лезия на дихателните пътища или неовладяващо се кървене от тях.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
След ендоскопската процедура, при налично микробиологично и/или цитоморфологично изследване.
Клиничната пътека не се смята за завършена без приложен в медицинското досие микробиологичен или цитоморфологичен резултат.
При ендоскопско лечение на обструктивни заболявания на бронхобелодробната система е необходимо нормализиране или подобрение на общото състояние, показателите от ФИД, КГА или рентгеновото изследване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
При осигуряване на точна диагноза и проведено лечение на основното заболяване – ендоскопско и медикаментозно, корекция на усложненията и отклоненията в жизнено важни функции.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа, при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Бронхологичното изследване е метод за диагностика и лечение на редица заболявания на бронхобелодробната система, плеврата, гръдната стена и/или средостение (лимфни възли, хранопровод и др.). Преди изследването лекуващия лекар и лекаря-бронхолог ще разговарят с Вас, относно необходимостта на провеждането на бронхологично изследване и възможностите то да допринесе за точната диагноза и своевременно лечение на вашето състояние. Вие ще бъдете информирани за най-честите рискове при заплануваната ендоскопска намеса.
Защо се налага бронхоскопия?
• За да се постави диагноза – диагностична бронхоскопия: често видът на някои заболявания се установява едва след взимане, чрез биопсия с бронхоскоп, на материал и микроскопско му изследване.
• За ограничаване и/или отстраняване на причината за заболяването – терапевтична бронхоскопия: съществуват вродени и придобити заболявания на белите дробове, средостението и плеврата. Те трябва да се установят с максимална точност за да се определи оптималното лечение (медикаментозното, ендоскопско и/или оперативно).
Видове бронхоскопски методи:
А. Ригидна бронхоскопия (РБС) – извършва се с апарат, който представлява специална тръба с диаметър от 3,5 до 11 мм – в зависимост от възрастта. Изследването се извършва като главата се отвежда максимално назад (дорзално), бронхоскопът преминава през устата и гласните връзки, като позволява оглед на трахеята и бронхите. Прави се с локална или обща анестезия.
Б. Флексибилна бронхоскопия (ФБС) – апаратът е флексибилен (огъваем), с външен диаметър от 3,2 до 6,5 мм. Може да премине през устата или през носа, в зависимост от целта на изследването, под локална (местна) или обща анестезия.
Начин на упояване (анестезия):
Бронхологично изследване и лечение с локална анестезия – лекарството за локална (местна) анестезия се накапва и/или впръсква последователно в ноздрите и устна кухина със специален накрайник докато се появи чувство на изтръпване на устни и език. Следва накапване на анестетика върху гласните връзки и в трахея – усеща се изтръпване на гърлото и затруднено гълтане. След анестезията може да се проведе изследване, като Вие няма да губите съзнание. Около 2 часа след завършване на бронхоскопията не можете да приемате все още храна, течности и медикаменти през устата, тъй като продължава действието на анестетика.
Бронхологично изследване и лечение под пълна упойка (обща анестезия)
Особеностите на този вид анестезия може да научите от лекаря-анестезиолог. За Вас е важно, че няма да усещате манипулацията, като рисковете от този вид анестезия могат да бъдат по-големи.
Преди бронхоскопията се поставят медикаменти, подпомагащи извършването на изследването – нарича се ПРЕМЕДИКАЦИЯ.
По време на изследването се извършва контрол (мониториране) на пулса, артериалното налягане, кислородното насищане в кръвта Ви (SAT%).
Опасности при Бронхологично изследване и лечение:
Рискът при тази лекарска намеса зависи, както от опитността на екипа, така и от общото състояние на организма Ви и степента на увреждането му. За да открием източниците на опасност навреме е необходимо да уведомите за прекарани в миналото заболявания лекуващия лекар, както и за инциденти при подобни предходни изследвания.
Възможни инциденти по време на бронхоскопията и след нея:
Въпреки пределната концентрация на екипа по време на изследването може да се стигне до инциденти, които най-често се откриват и отстраняват веднага. Това са:
• Повишаване на артериалното налягане, което да предизвика кървене, изискващо непосредствена аспирация. Може да се наложи интубация с ригиден бронхоскоп или интубационна тръба, за да се овладее кървенето. Изключително рядко, при невъзможност да се спре по ендоскопски път кървенето, се налага оперативна намеса за лигиране (връзване) на кървящия кръвоносен съд или отстраняване на кървящия сегмент или дял от дроба. Може да се наложи преливане на кръв или кръвозаместващи течности.
• Може да се наранят съседни органи (напр. кръвоносни съдове, нерви, хранопровод) при извършване на бронхологични процедури, ако патологичния процес е в непосредствена близост до тях или ги обхваща. Рискът се повишава при предхождащи операции на гръдната клетка, сложни анатомични съотношения, вродени малформации, при обширни възпалителни промени или тежки сраствания.
• Рядко може да се травмират лигавицата на носа и гласни връзки от неизбежния натиск по време на изследването с бронхоскопа. Те се появяват най-често веднага след изследването и обикновено отзвучават без да се взимат медикаменти от няколко часа до ден след бронхоскопията.
• Може да възникнат пристъпи на задух или спастична кашлица по време на изследването. Преодоляват се с допълнителна локална анестезия и подаване на кислород с маска или катетър.
• Когато при различни бронхологични манипулации попадне въздух в гръдната кухина се образува пневмоторакс. Това може да затрудни кръвообращението и дишането Ви. Лечението е да се постави специален пластмасов (дренажен) катетър в гръдната половина, където е възникнал пневмоторакса и се включи на аспирация за няколко дни.
• Ако влезе въздух в кръвоносен съд при извършване на бронхологична манипулация може да възникне въздушна емболия; изразяваща се по-специално с изтръпване на кожата и болки в раменете, които по правило изчезват след няколко часа. Тя се лекува чрез поставяне в специално положение - Тренделенбург.
Всички усложнения, макар и много рядко, могат да наложат приемане в спешно и интензивно клиника/отделение/сектор, където да се извършват реанимационни грижи.
Поинтересувайте се след бронхоскопията, преди напускане на ендоскопския кабинет /отделение за:
Кога е възможно да се пият течности и да се поема храна?
Трябва ли да се пият нови лекарства? Какви и колко време?
Колко време трябва да почивате (да лежите) след манипулацията?
Трябва ли да се промени начинът Ви на живот?
Откога можете да започнете отново работа/училище?
Необходими ли са контролни прегледи и кога?РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 98 «БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ – ДИАГНОСТИЧНИ И И ТЕРАПЕВТИЧНИ, ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО - БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА»
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1-ви ден 2-ри ден 3-ти ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ


ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator