Начало
НачалоКлинични пътекиКП № 29 БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ
КП № 29 БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ

КП № 29 БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ
Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Болест на Crohn [регионарен ентерит]
Включва: гранулoматозен ентерит
Не включва: улцерозен колит (К51.—)
К50.0 Болест на Crohn на тънкото черво
Болест на Crohn [регионарен ентерит] на:
• дванадесетопръстника
• илеума
• йеюнома
Илеит:
• регионарен
• терминален
Не включва: с болест на Crohn на дебелото черво (К50.8)
К50.1 Болест на Crohn на дебелото черво
Колит:
• грануломатозен
• регионарен
Болест на Crohn [регионарен ентерит] на:
• колона
• дебелото черво
• ректума
Не включва: с болест на Crohn на тънкото черво (К50.8)
К50.8 Други разновидности на болестта на Crohn
Болест на Crohn на тънкото и дебелото черво
К50.9 Болест на Crohn, неуточнена
Болест на Crohn БДУ
Регионарен ентерит БДУ

Улцерозен колит
К51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколит
К51.1 Улцерозен (хроничен) илеоколит
К51.2 Улцерозен (хроничен) проктит
К51.3 Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит
К51.4 Псевдополипоза на колона
К51.5 Мукозен проктоколит
К51.8 Други улцерозни колити

Забележка: МКБ-код К50.9 се използва само при доказано заболяване на горните отдели на ГИТ.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКО ЧЕРВО
** 45.13 ДРУГА ЕНДОСКОПИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО
Eзофагогастродуоденоскопия (EDG)

** 45.16 ЕЗОФАГОГАСТРО ДУОДЕНОСКОПИЯ (EDG) С БИОПСИЯ
Биопсия на едно или повече места на езофаг, стомах и/или дуоденум
Взимане на проба с четка или промивка

** 45.19 ДРУГИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКО ЧЕРВО
Капсулна ендоскопия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО
** 45.22 ЕНДОСКОПИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО ПРЕЗ АРТИФИЦИАЛНА СТОМА

** 45.23 КОЛОНОСКОПИЯ
Гъвкава фиброоптична колоноскопия
Изключва:
ендоскопия на дебело черво през артифициална стома - 45.22
гъвкава сигмоидоскопия - 45.24
ригидна (твърда) проктосигмоидоскопия - 48.23
трансабдоминална ендоскопия на дебело черво - 45.21

** 45.24 ГЪВКАВА СИГМОИДОСКОПИЯ
Ендоскопия на колон десценденс
Изключва:
ригидна проктосигмоидоскопия - 48.23

** 45.25 ЕНДОСКОПСКА БИОПСИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
** 87.62 ГОРНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА СЕРИЯ
** 87.63 СЕРИЯ ЗА ТЪНКО ЧЕРВО
** 87.64 ДОЛНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА СЕРИЯ

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ
Изключва:
ангиография - 88.40-88.68
** 88.01 КАТ НА КОРЕМ
КАТ скениране на корем
Изключва:
КАТ скениране на бъбреци - 87.71

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ
** 88.19 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ
Обзорна рентгенография на корем

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
** 88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
Включва задължително:
Интралуменна ехография
** 88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ
Включва задължително:
Конвенционална ехография
и/или
Doppler ехография

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ПРЕДСТАВЯНЕ
**88.97 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУГИ И НЕОПРЕДЕЛЕНИ МЕСТА
корем

**89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
Включва задължително:
Химично изследване на урина

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА
ЕКГ

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително следния пакет медико-диагностични изследвания:
Хематологични – ПКК;
Клинико-химични - кр. захар, креатинин, С-реактивен протеин;
Хемокоагулационни изследвания - фибриноген, протромбиново време (индекс, INR);АПТТ (пТПВ/ККВ);

** 90.52 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – КУЛТУРЕЛНО И СЕРОЛОГИЧНО
Серологични/вирусологични - HbsAg, antiHCV и други

**90.89 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ – ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ
** 90.93 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
** 90.94 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ - ПАРАЗИТОЛОГИЯ

**90.99 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ – ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
патоморфологично изследване

**91.99 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ - ИМУНОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПЕРИОПЕРАТИВНА АВТОЛОЖНА ТРАНСФУЗИЯ НА ЦЯЛА КРЪВ ИЛИ КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
* 99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
* 99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
* 99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
Tрансфузия на плазма
Инфузия на Humanalbumin
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
гамавенин - 99.16
гама-глобулин - 99.14
*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
трансфузия на декстран

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
* 99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
* 99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
* 99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
* 99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
* 99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
* 99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
* 99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени:
• Минимум пет основни диагностични процедури (задължително: ендоскопска или рентгенологична; **88.74 или **88.76; **89.29; **89.52; ** 90.59) и две основни терапевтични процедури, от които едната задължително е *99.29. Процедура **90.89 или **90.99 задължително се отчита допълнително, като шеста процедура само при извършване на биопсия.
• При тежки и фулминантни форми на заболяването се допуска отчитането на клиничната пътека при извършването на минимум четири основни диагностични процедури (задължително **88.19 корем или **88.01 или **88.74 или **88.76; **89.29; **89.52 и ** 90.59) и две терапевтични процедури, от които едната задължително е *99.29.
• Терапевтичните процедури: *99.21, *99.22 и *99.29 се кодират само при минимум тридневен курс на лечение, като в ИЗ и Документ №1 от КП задължително се посочва вида, дозата и курса на лечение на приложеното лекарство.
Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/ по гастроентерология
и/или
Клиника/отделение/ по детска гастроентерология Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
2. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
3. Сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”
4. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено, чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
3. Имунологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Имунология”
4. Паразитологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична паразитология”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар или лекари със специалност по гастроентерология, практикуващ рутинно горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и/или абдоминална ехография. След 31.12.2007 година се изисква свидетелство за професионална квалификация, издадено и подписано от ректора на висше медицинско училище.
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар или лекари със специалност по детска гастроентерология, практикуващи рутинно горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и/или абдоминална ехография. След 31.12.2007 година се изисква свидетелство за професионална квалификация, издадено и подписано от ректора на висше медицинско училище;
или
- лекар със специалност детски болести с опит в детската гастроентерология. След 31.12.2007 година се изисква свидетелство за професионална квалификация, издадено и подписано от ректора на висше медицинско училище.;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
• тежък и фулминантен улцерозен колит;
• болест на Крон с активност, преценена по CDAI над 250;
• умерено-тежки и тежки /животозастрашаващи усложнения;
• нужда от спешни реанимационни мероприятия, корекция на анемия, фебрилитет и други усложнения.

1.2. ПЛАНОВИ:
• клинични, рентгенологични, лабораторни и други данни, суспектни за болест на Крон или улцерозен колит;
• известно заболяване (болест на Крон или улцерозен колит) в стадий на екзацербация (рецидив); при поява на локални и системни усложнения или за преоценка на лечението, включително при резистентни на амбулаторно лечение болни.

Препоръчително е болните с хронични възпалителни заболявания на тънко и дебело черво да се консултират с референтните болници, посочени в Програмата за лечение на болест на Крон и улцерозен колит към НЗОК, при проблеми в диагностиката и лечението на тези заболявания.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема в първите 24 часа от хоспитализацията. Ехография на коремни органи и ретроперитонеум се извършва до 24 час от постъпването. В случаи, извън спешност ендоскопия или контрастна рентгенография се извършват до 3 ден от началото на хоспитализацията при минимален болничен престой, КАТ и МРТ се извършват до 3 ден от началото на хоспитализацията – при минимален болничен престой. При необходимост контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

Според препоръките за стандартизирано поведение (консенсусни решения) на Българско научно дружество по гастроентерология (БНДГЕ).
Диагнозата е комплексна.

Класификация на УК според активността на заболяването
лек умерен тежък
Брой дефекации < 4 >6 >10
Кръв в изпражненията леко профузно непрекъснато
Температура (t) липсва >37.5 >38.5
Хемоглобин > 10 g/dl < 10 g/dl < 8 g/dl
СУЕ < 30 mm > 30 mm > 50 mm 1 h
Албумин нормален 3-4 g/dl < 3 g/dl

Ендоскопска класификация на УК
Степен Характеристика на лигавицата
0 (ремисия) Нормална, бледа лигавица, нагънати съдове
1 ( лека активност) Еритема, леко гранулирана повърхност, загуба на съдов рисунък
2 (умерена активност) Единични язви, лигавица като “кадифе”, контактно или спонтанно кървене
3 (тежка активност) Гной, големи язви и спонтанно кървене

Индекс на Best - Crohn’s Disease Activity Index (CDAI)
Показател Фактор на значимост (x) Точки=
Брой течни или кашави изхождания х2
Болки в корема
(липсват=0, леки=1, умерени=2, силни=3) х5
Общо състояние
(добро=0, леко увредено = 1, лошо = 2, много лошо =3,изключително лошо = 4) х7
Усложнения (брой)
артрит, ирит, увеит, афтозен стоматит, гангренозна пиодерма, нодозен еритем, фисури, чревни фистули, анални периректални абсцеси, температура >38С през седмицата Брой х20
Симптоматично противодиарийни лекарства (да.1) х30
Резистентност/формация в корема
(липсват=0, вероятна =2, сигурна = 5) х10
Хематокрит
(жени =42 –измерена стойност на хематокрита, мъже 47 - измерена стойност на хематокрита) х6
Тегло
1–настоящо тегло/стандартно тегло х100
Общо
Данните се събират от болния, като се попълва дневник в продължение на една седмица, за първите 3 показателя се представят като сума за цялата седмица
CDAI < 150 – неактивна болест
CDAI >150 – активна болест

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:
1. Оглед на дебелото черво – при УК и целия ГИТ – при БК: ендоскопия с биопсия, рентгенография
- Колоноскопия, при невъзможност за извършването й – сигмоидоскопия (ректоскопия) с иригография;
- При ангажиране на тънко черво – в комбинация с ентероклиза / капсулна ендоскопия (ентероскопия) – при болест на Крон
- При ангажиране на горните отдели на ГИТ – в комбинация с езофаго-гастро-дуоденоскопия (ФГС). контрастно рентгеново изследване на горния ГИТ
- Хистологично изследване и /или цитологично изследване.
- Други рентгенови изследвания: обзорна рентгенография на корема, белите дробове и сърцето; фистулография- при показания
2. Абдоминална ехография, КАТ, ЯМР.
При показания:
- ехография на малък таз и ретроперитонеум;
- доплерово изследване;
3. Клинико–лабораторни изследвания.
3.1. Задължителни:
- хематологични показатели (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, Hct, и изчислени съотношения, с диференциално броене на клетки, СУЕ;
- клинично-химични показатели - кр. захар, креатинин, С-реактивен протеин;
- хемостаза –протромбиново време (индекс, INR), АПТТ (пТПВ/ККВ), фибриноген;
- пълно изследване на урина.
3.2. Според съответното заболяване и по показания:
- клинично-химични показатели–общ белтък, албумин, урея, амилаза, билирубин – общ и директен, сер. желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, ЛДХ, АКР, туморни маркери (СЕА и др.) – по показания;
- електролити - Na, K, Cl, Са
- други
4. Изключване на чревна и друга инфекция
- Микробиологични и паразитологични изследвания на фецес и други биологични секрети
- Серологични / вирусологични (HbsAg, anti-HCV, HIV); аналитичен Видал и други.
5. Допълнителни изследвания - при показания:
- ендолуменна ехография; тънкоиглена аспирационна биопсия или аспирация на течни колекции;
- имунологични изследвания - имуноглобулини, АNCА, ANA, АCL;
- изследване за малабсорбция/ стеаторея;
- други – при усложнения.

ИНДИКАЦИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ. ТЕРАПЕВТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
Лечението на ХВЗЧ се определя от клиничната тежест на болестта, степента на разпространение на процеса и настъпилите усложнения.
Тези заболявания са с неизвестна етиология и сходна патогенеза, поради което се използват едни и същи групи медикаменти.
Диетичният режим включва храни, богати на белтъчини, минерали, витамини и изключва храни, богати на целулоза, в тежките случаи – функционален покой на червата – ентерални храни.
В началото на заболяванията при средна и тежка степен на протичане е показано тотално или частично парентерално хранене, вливане на глюкозо-солеви разтвори или биопродукти (цялостна кръв, еритроцитна маса, плазма, хуман – албумин).
Медикаментозното лечение включва следните групи лекарства:
1) Кортикостероиди.
2) Имуносупресори:
3) Препарати на 5-аминосалициловата киселина (5-ASA).
4.) Анти TNF – (анти-тумор некрозис фактор антитела) – при неповлияване на заболяването от обичайната терапия, според консенсуса на Научното дружество по ГЕ, гастроинтестинална ендоскопия, и абдоминална ехография и след консултация с Националния консултант по гастроентерология и насочване за лечение към референтна клиника.
5. Антибиотична терапия – спрямо Грам (-) и анаеробна флора или към кандидоза и опортюнистична инфекция (след микробиологично уточняване).
6. Антидиарични средства – лоперамид, холестирамин, антихолинергетика
В случай на тежка активност и фулминантните форми, при усложнения, синдром на късото черво; при фистули съвместно със соматостатин - парентерално или ентерално сондово хранене или перорален прием на етерални храни или елементна /полуелементна диета; безглутенова диета.
Реанимационни мерки, кръвопреливане, корекция на метаболитни и други нарушения.
В някои случаи се провеждат и терапевтични ендоскопски процедури или такива под ехографски контрол: Ендоскопско поставяне на назогастрална или интестинална сонда за промивка или локална инстилация; ендоскопска хемостаза; ендоскопска деструкция на лезия или тъкан на черво
Показания за оперативно лечение:
При индикации, неповлияване или възникнали усложнения, след обсъждане с хирург болният се насочва за хирургично лечение.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
След тотален оглед (ендоскопски и рентгенологично) на дебелото черво за улцерозен колит и на ГИТ за болестта на Крон.
При невъзможност за извършване на колоноскопия – сигмоидоскопия с иригография.
Забележка!
1. При тежки и фулминантни форми на заболяването се допуска отчитането на клиничната пътека при извършването само на обзорна графия на корем, абд. ехография или КАТ като единствена диагностична процедура и две терапевтични процедури.
2. Диагнозата може да бъде доказана и при предхождащо изследване и интраоперативно.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- без фебрилитет;
- подобряване на възпалителната компонента;
- значителна редукция на клиничните прояви:
o интоксикация;
o дефекации – намалява се двойно;
o анемия – корекция на хемоглобин – над 80гр/л;

Забележка! При тежък колит, болест на Крон с висока активност и тежки усложнения хоспитализацията надвишава 30 дни.
Повторна хоспитализация се допуска при поява на спешни индикации или за провеждане на противовъзпалително лечение с Anti TNF alpha (инфлексимаб).

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

Фишът за лечение с anti – TNF@ става неразделна част от ИЗ на пациента. Флаконите, употребени при лечение, да се съхраняват в клиниката или отделението до 1 година и подлежат на контрол при провеждане на одит от страна на НЗОК.
Върху флакона се записва името на пациента и № на ИЗ, а в ИЗ серийният номер на флакона (ите).
Копие от фиша се представя в РЗОК заедно с отчетните документи.ФИШ


КП № ..........................................................................................................................................
(изписва се номера и името на клиничната пътека)


Име:…………………………………………………………………………………………..........................
ЕГН: 
ИЗ №: 


ЛЕЧЕНИЕ с ANTI – TNF@ – фабричен № на флакона .................................................
Индикации Контраиндикации


ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Заболяванията на стомашно-чревния тракт (храносмилателната система) протичат с разнообразни оплаквания: гадене, повръщане, болка или дискомфорт в различни части на корема, запек, диария и други. Възможно е при кървене да се появи ясна видима кръв при повръщане или в изпражненията, изпражненията да станат катраненочерни или да настъпи повръщане на материи с вид на разредено кафе. Вашият личен лекар съвместно със специалиста гастроентеролог ще преценят дали Вашите оплаквания са сериозни. Ако е необходимо ще Ви насочат за уточняване на заболяването и лечение в гастроентерологично отделение/сектор или клиника.
Когато изследванията, необходими за изясняване на естеството на Вашето заболяване изискват специална подготовка, наблюдение след провеждането им или се комбинират с лечебни процедури (“малки операции” без отваряне на корема), Вашият лекар ще Ви предложи прием в гастроентерологично отделение/сектор. Ако той прецени, че общото Ви състояние е увредено или заболяването Ви протича тежко, също ще Ви насочи към болница.
В гастроентерологичното отделение/сектор, в зависимост от Вашите оплаквания ще бъде проведен комплекс от диагностични процедури:
• вземане на кръв за лабораторни изследвания;
• рентгеново/скениращо изследване на съответния болен орган със или без използването на контрастно вещество, вкарано във вена, изпито през устата или чрез клизма;
• оглед на органите в корема с ехограф;
• оглед на повърхностната обвивка на храносмилателната тръба с огъваема тръба с оптика (ендоскоп) през устата или през ануса(долния краен отвор на стомашно – чревната тръба);
• вземане на малко парче за изследване под микроскоп;
• други изследвания според преценката на Вашия лекар.
Лечението на Вашето заболяване може да бъде извършено с лекарства приети през устата, вкарани през вената или в мускул, както и под формата на лечебни клизми. Според установените болестни промени лечението включва и: изгаряне, изрязване на тумор, разширение на стеснени участъци, спиране на кървене, дрениране на кухини, и други чрез ендоскоп, под ехографски или друг контрол.
След проведеното лечение може да бъдете насочен за проследяване от Вашият ОПЛ или специалиста гастроентеролог, но може да Ви бъде предложено оперативно или друго лечение.
В зависимост от необходимите за Вас изследвания и/или лечебни процедури ще Ви бъде предоставена обширна информация, а за част от тях ще Ви бъде поискано писмено съгласие.РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 29 «БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ»
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator