Начало
НачалоУсловия за ползване
Условия за използване на услугите на DoctorBG.com

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА DOCTORBG.COM


Тези УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между DOCTORBG.COM и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъп до и ползване на Интернет чрез мрежата на DOCTORBG.COM.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ДОКБГ” ООД и DOCTORBG.COM от една страна и потребителите на Интернет страницата на DOCTORBG.COM, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име и парола за вход.


„ДОКБГ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE


DOCTORBG.COM предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, регистрация в абонаментна форма в DOCTORBG.COM, както и във форума на сайта

DOCTORBG.COM предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

Съдържанието на DOCTORBG.COM като текстове, графики, изображения и други материали са единствено с информативно предназначение.

Съдържанието на сайта не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.

Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари професионалисти и не отлагайте потърсването на медицинска помощ поради прочетена в нашия сайт информация.

DOCTORBG.COM не носи отговорност за вреди и щети настъпили във връзка с публикувана на сайта информация.

DOCTORBG.COM не препоръчва и не потвърждава качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарствa, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

DOCTORBG.COM може да съдържа и здравна и медицинска информация на сексуална тематика. Ако намирате подобните материали за неприятни можете да не използвате сайта.

DOCTORBG.COM не носи отговорността за информацията и снимките качени в личните страници на медицински центрове, аптеки и лекари поради факта, че информацията която е в личните страници се обслужва и редактира от самите лекари, фармацевти, клиники, центрове или др. Лекарите, медицинските центрове и аптеките носят отговоността за информацията която излагат в своите подстраници.2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че DOCTORBG.COM не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ


Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на DOCTORBG.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a)да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б)да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, DOCTORBG.COM има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.


4.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.


Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от „ДОКБГ” ООД по електронен път - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на DOCTORBG.COM

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от DOCTORBG.COM за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

DOCTORBG.COM изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


DOCTORBG.COM си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.


5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на DOCTORBG.COM, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно DOCTORBG.COM за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, DOCTORBG.COM ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща през системата за регистрация.

DOCTORBG.COM не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.


6. ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ


При предоставяне на достъп до Интернет, Потребителят се идентифицира с потребителско име (username) и парола (password). Потребителят носи отговорност за всички действия, свързани с ползването на услугите свързани с достъп до Интернет, извършвани под съответно идентифициращите го потребителско име (username) и парола (password).

Недопустимо е изпращането на обемисти съобщения, както и съобщения съдържащи търговски реклами, политически или религиозни послания, обяви и др., посредством електронна поща (e-mail) към трети лица, които не са заявили изрично, че желаят да получават такива ("junk mail" или "spam").

Недопустимо е изпращането на съобщения съдържащи търговски реклами, политически речи, обяви и др. към неопределен брой адресати (известно като newsgroups cross-posting, multiple-posting или "USENET spam").


7. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услугите разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ услугата е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез услугата СЪДЪРЖАНИЕ. DOCTORBG.COM не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез услугите и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства DOCTORBG.COM няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез услугите.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва услугите на DOCTORBG.COM, за да:

формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;

причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;

се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на DOCTORBG.COM, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост

да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

да нарушава нормалната работа на другите ползватели на услугата, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони ;

да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


8. ДРУГИ


DOCTORBG.COM има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

DOCTORBG.COM си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на DOCTORBG.COM, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
DOCTORBG.COM си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 3 месеца и няма активни услуги. Да изтрие безплатна пощенска кутия, ако не е използвана в продължение на 3 месеца.

„ДОКБГ” ООД си запазва правото да отнема заети от потребители поддомейни, имащи административен характер за работата на „ДОКБГ” ООД. При констатиране на поддомейн по предходната точка „ДОКБГ” ООД изпраща до потребителя уведомление за прекратяване на ползването на такъв домейн след изтичане на срока, за който е направен абонамент за домейна. Уведомлението по предходното изречение се изпраща до ползващия поддомейна потребител на оставените от него при регистрация e-mail адреси за контакти. В случай, че потребителят е оставил некоректен адрес за контакти, уведомлението се счита за връчено, без „ДОКБГ” ООД да има задължението да издирва други негови контакти.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че DOCTORBG.COM е свързан с тази мрежа, DOCTORBG.COM не гарантира, че потокът информация към и от DOCTORBG.COM няма да бъде следен и записван от трети страни.

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator